FoU-avtal: psykisk hälsa och välbefinnande

FoU-psykisk hälsa och välbefinnande ska stödja ett systematiskt och fortlöpande forskning- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete i kommun- och landstingsverksamheter. Det sker genom forskning- och utvecklingsprocesser som initieras i landstinget och kommunerna i Blekinge. Arbetet görs bland annat via handledning i aktuella områden som identifieras i dialog med verksamheten och i relation till aktuell forskning och behovsanalyser från Blekinge kompetenscentrum.

Urval av Forskningsstudier 

  • Brukarundersökning som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning som får en insats från socialpsykiatrin i kommunerna. Övergripande områden som undersökningen berör är hälsa, välbefinnande, levnadsvanor och sociala relationer. Det har varit flera större satsningar på målgruppen de senaste åren, bland annat Kultur och Hälsa. Det är därför intressant att få en bild av hur denna målgrupps välbefinnande ser ut i nuläget. Resultaten kommer att redovisas för verksamheterna, brukarna själva, samt i rapporter och vetenskapliga artiklar. Enkäten distribueras hösten 2017, analysarbete och rapportskrivning genomförs vintern 2017/2018.
  • Kultur och Hälsa: genomförande av en halvdag (februari, 2017) som lyfter fram forskning och evidens inom området. Då presenteras slutgiltiga resultat från projekt Kultur och Hälsas utvärdering, samt resultat från utvärdering av Kultur på recept i Jönköping. Ulrika Harris ansvarar för en FoU-cirkel där syftet är att fortsätta spridning av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar, i samarbete med forskare Birgitta Wästberg.
  • Vetenskaplig utvärdering av Rehabträdgården i Sölvesborg, vuxenpsykiatriska mellanvården: Kvantitativa och kvalitativa studier i samarbete med forskare från Lunds universitet, Göteborgs Universitet och Washington University School of Medicine in St. Louis. Utvärderingen pågår under hela 2017. Finansieras med forskningsmedel utanför FoU-avtalet, medel som forskarna själva söker externt.
  • FoU-cirkel om datorspelsberoende bland ungdomar och unga vuxna: Utifrån resultat av kartläggning av unga vuxna med missbruks- och beroendeproblematik framkom behovet av att undersöka datorspelsberoende hos ungdomar och unga vuxna. Målet med FoU-cirkeln, som leds av Ulrika Harris, är att genomföra en forskningsöversikt kring eventuella interventioner. Översikten syftar till att användas för att utveckla en ansökan för FoU-medel.
  • FoU-cirkel om nya behandlingsmetoder mot depression. Inom ramen för de nya rikt-linjerna för behandling av psykisk ohälsa finns det transkraniell stimulering. Inom ramen för nya metoder finns det välbefinnande coaching. FoU-cirkeln som leds av Danilo Garcia och Ulrika Harris har som syfte att starta en pilotstudie i Blekinge där effekten av båda dessa metoder testas. Forskare från Lunds universitet och Washington University School of Medicine in St. Louis är kopplade till denna FoU-cirkel. 

 

Senast uppdaterad 2017-09-13 14:13:44

Kontakt

Ulrika Harris FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 91
Carina Ström Utvecklingsledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 75