Tidigare projekt och satsningar

Sedan 2006 har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag förmedlat stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Äldres Hälsa 2008-2012

Äldres Hälsa var ett samlingsnamn för ett antal utvecklingsarbeten och utbildningar inom område äldre män och kvinnor. En bred samverkan mellan Landstinget Blekinge och de fem primärkommunerna eftersträvades i arbetet. Inriktningen var att en förbättrad samverkan mellan slutenvården, primärvården och kommunerna skulle leda till att även de mest utsatta patienterna och deras anhöriga upplevde en kontinuitet oberoende av vem som var huvudman för vården eller omsorgen.

Målgruppen för stimulansbidraget i Blekinge var äldre män och kvinnor inom område:

  • metodutveckling för bättre omhändertagande på akutmottagningarna
  • utveckling av vård, omsorg och rehabilitering i samverkan mellan kommun och landsting (KoLa) i Ronneby
  • implementering av rehabiliteringsprojektet KoLA i Karlskrona, Sölvesborg och Olofström
  • "Trygg hemgång" i Ronneby
  • läkemedelsgenomgångar
  • framtagning av demensriktlinjer
  • utvecklingsarbete inom kost och nutrition
  • förebyggande hembesök, information och förebyggande av fallskador o. social otrygghet
  • vårdplaneringsteam i Karlskrona och Karlshamn
  • konst och hälsa/socialt arbete/Wii-spel 

Samarbete pågick också mellan FoU Äldre och försöksverksamheten med Äldrelotsar.

Alla projekt är avslutade.

Senast uppdaterad 2016-12-01 14:59:35

Kontakt

Mats Wennstig Mats Wennstig FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 13, 0734-47 13 03
Carina Ström Utvecklingsledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 75