Äldrekonferensen Kvalitet Utveckling Lärande den 3 december 2013

Den 3 december samlades ca 150 personer som på olika sätt har ett engagemang för äldrevård och omsorg i Blekinge på Ronneby Brunn för att ta del av det goda arbete som görs och inspireras inför framtiden.

Dagen inleddes med att de tre vinnarna i K × U × L-tävlingen presenterades.

  • Förstapriset på 15 000 kronor tilldelades Hemtjänsten Listerby/Johannishus, Ronneby för deras arbete Teamsamverkan — Vårdprevention.
  • Andrapriset på 10 000 kronor tilldelades Båtsmansgården, Karlshamn för Kvällsmål med guldkant.
  • Tredjepriset på 5 000 kronor tilldelades Olsgården, Ronneby för Välbefinnande och livskvalitét vid svår demenssjukdom.

Därefter påbörjades en resa genom tiden som startade med den första överenskommelsen inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2010 och som ledde fram till hur den ser ut idag. På resan fanns flera stopp där verksamheterna fick visa på hur de arbeten de gjort inom satsningen, gjort skillnad för de mest sjuka äldre.

Flera föreläsare berättade

Bland annat berättade Mats Olsson, enhetschef på Storören om hur deras arbete med validerad smärtskattning gjort att de säkrat att deras patienter är rätt smärtlindrade. Monica Henmyr, enhetschef på Jemsegården i Olofström synliggjorde tillsammans med undersköterskorna Jocelyn Chroscielewski och Mikaela Berntsson, vinsterna för både personal och vårdtagare med att jobba systematiskt enligt BPSD och Kristine Vogler, sjuksköterska och Katja Tillquist, undersköterska på Ekegården, Karlshamn visade på hur man genom att arbeta med mål som är gemensamma för personal och vårdtagare, som att anordna en julmarknad, kan få till en inspirerande och engagerande miljö som förebygger skada och ohälsa.

Framtidsanalytiker avslutade

Dagen avslutades med att framtidsanalytikern Troed Troedsson från Paradigmmäklarna inspirerade oss att reflektera över vad är det som gör att vi gör som vi gör och vad krävs för att vi ständigt ska kunna ligga i framkant och erbjuda den bästa vård och omsorgen för våra äldre. Som en del i detta reflektionsarbete fick deltagarna tillsammans, i grupper, prova på ett spel om engagemang. Varje grupp röstade fram vem man skulle vilja engagera i arbetet med framtidens omsorg, hur detta skulle kunna gå till, vilka hinder man såg låg i vägen samt vad hur dessa hinder skulle kunna undanröjas.

Huvudansvariga för dagens genomförande var utvecklingsledarna för Äldres bästa, Blekinge kompetenscentrum - Rebecca Welander, Mia Gustavsson och Maria Kusagård.

Senast uppdaterad 2014-05-05 11:27:50 av Jens Qwarngård