FoU-avtal: Äldres hälsa, vård och omsorg

FoU-Äldre ska stödja ett systematiskt och fortlöpande forskning- utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete i kommun- och landstingsverksamheter. Det sker genom forskning- och utvecklingsprocesser som initieras i landstinget och kommunerna i Blekinge. Arbetet görs bland annat via handledning i aktuella områden som identifieras i dialog med verksamheten och i relation till aktuell forskning och behovsanalyser från Blekinge kompetenscentrum.

FoU-Äldres hälsa,vård och omsorg ska stödja kommuner och landsting i omvärldsbevakning av forskning, utveckling och lagrum inom området Äldres hälsa.

Urval av forskningsstudier

  • Nuvarande forskning ger en tydlig indikation på hur viktig individens livsberättelse är för hans/hennes hälsa. Tidigare FoU-arbete vid Blekinge kompetenscentrum visar att andelen och användandet av dokumenterade levnadsberättelser i särskilt boende är lågt. Mats Wennstig kommer att leda en FoU-cirkel med målet att under hösten 2017 skriva en ansökan om FoU-medel för fortsatt utvecklingsarbete. Syftet är att testa hur vi kan öka användandet av levnadsberättelsen inom äldreomsorgen.
  • Under de senaste åren har fem förbättringsprogram med fokus på äldreområdet genomförts i länet. Nu planeras ett förbättringsprogram där samtliga verksamhetsområden inom FoU erbjuds att delta. Programmet kommer att ledas av Mats Wennstig och Carina Ström och syftar till att ge de deltagande teamen, teamledarna och hand-ledarna stöd och kunskap i metoder för systematiskt förbättrings- och implementerings-arbete. Förbättringsprogrammet pågår fram till 31 maj 2018 och finansieras inom ramen för FoU-avtalet samt genom deltagaravgifter. Mats Wennstig och Carina Ström genomför en FoU-cirkel med målet att ta fram en modell för utvärdering. Syftet är att utvärdera programmet för att undersöka dess evidens avseende process och resultat av förbättringsprogrammet. 

Hörnstenar

Fyra av de viktiga hörnstenarna i vårt arbete för äldres hälsa är:

  • brukarmedverkan
  • eHälsa
  • personcentrerad vård
  • teamarbete

 

Senast uppdaterad 2017-03-31 09:43:01

Kontakt

Mats Wennstig Mats Wennstig FoU-strateg Blekinge kompetenscentrum 0455-73 78 13, 0734-47 13 03
Annika Wåhlin Annika Wåhlin Ansvarig för utvecklingsarbetet Samspel Blekinge kompetenscentrum 0734-47 13 06
Cecilia Fagerström FoU-ledare Blekinge kompetenscentrum 0734- 47 12 44
Carina Ström Utvecklingsledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 75