Så gjorde vi

Projektet genomfördes i fyra olika steg i en projektgrupp som bestod av en projektledare och tre nyckelpersoner från varje avdelning (röntgenklinken hade fyra nyckelpersoner eftersom deras verksamhet finns både i Karlshamn samt Karlskrona).

Nyckelpersonerna kom från olika kategorier på avdelningarna, sjuksköterskor, undersköterskor och avdelningsledare, både kvinnor och män (i den mån det fanns några män på avdelningen).

Verksamhetschefen, Ulf-Peter Lundberg, var hela tiden delaktig i utbildningar och planeringar av projektarbetet.

Projektets fyra steg 

  1. Steg ett innefattade utbildning. Projektgruppen utbildades och förde sedan vidare informationen till personal på respektive avdelning. Gemensamma större föreläsningar anordnades för all personal. Exempel på utbildningar var jämställdhetsutbildning, kommunikationsutbildningar, utbildning i mångfald, studiebesök på företaget "Fresh" samt en rad olika föreläsare som till exempel Lou Rossling, Kerstin Bäck, Göran Lindberg, Jörgen Oom, Kaj Pollak, Lasse Eriksson, Kjell Enhager med flera. Föreläsningar förekom under hela projekttiden.
  2. Steg två var utarbetning av verktyg för hur vi skulle bli mer jämställda. En gemensam målbild arbetades fram och utifrån denna bildades olika utvecklingsgrupper. I dessa utvecklingsgrupper fanns personal från alla avdelningarna representerande, en blandning av de olika personalkategorierna. Tio utvecklingsgrupper bildades totalt.
  3. Under steg tre testade vi de verktyg som vi kommit fram till i de olika utvecklingsgrupperna.
  4. steg fyra var det dags för utvärdering av hela projektet.

När Röntgenkliniken tillkom i projektet år 2007, fick deras projektarbete, i jämförelse med de andra avdelningarnas projektarbete, kortas ner vilket gjorde att all personal fick all utbildning samtidigt istället för genom sina nyckelpersoner. Utvecklingsgrupperna blev också färre.

Mångkulturellt landsting

I vårt arbete med mångfald hade vi hjälp av, och samarbete med ett annat Eu- projekt, "Mångkulturellt landsting" med Magdalena Urbanska som projektledare. Vi hade också hjälp av landstingets beteendevetare i en del av våra kommunikationsutbildningar. Under åren har även en del teambuilding pågått. Det har även anordnats seminarier angående "medveten rekrytering" för chefer och fackliga.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2014-02-04 16:04:22