Jämställdhet och mångfaldhetsarbete i praktiken

Jämställdhet och mångfald är populära begrepp. I många fall blir det en myriad av vackra ord. Här vill vi dela med oss av våra erfarenheter av att jobba konkret med de här frågorna på medarbetarnivå.

Vi har arbetat med jämställdhet och mångfald i projektform under tre år. De första två åren var vi 180 personer från ambulansen, akuten, operation och intensivvårdsavdelningen i Karlshamn. Sista året tillkom ytterligare 100 personer från röntgen i Karlshamn och Karlskrona. Vi har arbetat i ett stort antal smågrupper och alla har varit på ett flertal föreläsningar och seminariedagar.

Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet och jämlikhet är begrepp som ibland används som om de skulle vara synonyma. Jämställdhet är emellertid avgränsat till att avse förhållandet mellan kvinnor och män.Jämlikhet är ett vidare begrepp och avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår från att alla människor har lika värde oavsett kön, ras, religion och social tillhörighet. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.

Vad innebär jämställdhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Det innebär bland annat:

 1. en jämnare fördelning av makt och inflytande.
 2. samma möjlighet till ekonomiskt oberoende.
 3. lika villkor och förutsättningar i frågan om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.
 4. samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden.
 5. lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling.
 6. delat ansvar för hem och barn.
 7. frihet från könsrelaterat våld.

Med en jämn könsfördelning anses att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40-60 procent. Finns mer än 60 procent i en grupp är den kvinno- eller mansdominerad.

För mer information se www.jamombud.se och jämställdhetslagen.

Vad vinner enskilda medarbetare och avdelningar på ökad jämställdhet och mångfald?

En jämn könsfördelning och rättvis/juste behandling av alla gör arbetsmiljön trevligare. Det blir roligare att jobba. På en arbetsplats där det är roligt att arbeta och folk trivs produceras det mer och sjukfrånvaron minskar. Med större mångfald i gruppen ökar gruppens möjligheter att hantera olika arbetsuppgifter så effektivt som möjligt. Genom att skapa en attraktiv arbetsplats blir det lättare att rekrytera och behålla medarbetare. En jämställd arbetsplats ger ett vinnar-vinnar förhållande.

Vilka konkreta aktiviteter kan man genomföra?

 1. Diskussioner om jämställdhet i vardagsarbetet. Diskussionen hålls levande i vardagen av jämställdhetsombuden, avdelningscheferna och verksamhetschefen. Ta gärna upp frågan på arbetsplatsträffar.
 2. Arbete i utvecklingsgrupper. För att få acceptans och kunna förändra måste förändringen komma från medarbetarna själva. Genom att låta många vara med i arbetet skapas delaktighet och engagemang. Det tar tid i början men det ger mycket bra resultat i slutändan. Vi har erfarenhet av det i många av våra grupper.
 3. Ta in föreläsare. Låt alla medarbetare gå i olika omgångar. Ämnesvalet kan med lite kreativitet göras bredare än man först tror. Vi har hittat ett flertal mycket bra föreläsare.
 4. Seminariedagar. Här valde vi att kombinera jämställdhet/mångfald med kommunikation och teambuildning. Det upplevdes mycket positivt och utvecklande. Det gav påtagligt ökad arbetsglädje.

Några tips i det praktiska arbetet

 1. Börja med att förankra hos verksamhetschefen avdelningscheferna
 2. Välj jämställdhetsombud på avdelningen
 3. Gör en målbild
 4. Jobba i utvecklingsgrupper efter målbilden och ha dess arbete som stående punkt på avdelningsträffarna
 5. Gör en jämställdhetsplan för din avdelning.

1. Förankra

Förankra. Förankra. Förankra. Det går inte att poängtera för mycket.

 1. Hos verksamhetschefen och avdelningscheferna.
 2. Hos medarbetarna.

Sälj in jämställdhetsarbetet fördelar. Ledningens engagemang och inställning är avgörande. Om cheferna deltar i jämställdhetsarbetet och i framtagandet av dokument ger det högre dignitet. Ledningen måste vara drivande i jämställdhetsarbetet. Det handlar om att synliggöra och påverka attityder.

2. Jämställdhetsombud

Välj ut 2 personer som ansvarar för och driver jämställdhetsarbetet på avdelningen. De utvärderar, sammanställer och har koll på alla dokument. Idealet är att bilda nätverk med övriga jämställdhetsombud inom din klinik/organisation. Detta ger en möjlighet att samordna utbildningar och utbyta erfarenheter i jämställdhetsarbetet. En stor och hållbar spridning av jämställdhetsarbetet i hela organisationen bör eftersträvas.

3. Målbild

Det gäller att snabbt få konkret handling men samtidigt att ha en ledstjärna/vision. Målbilden är den ledstjärnan. Vi utgick från en enkel mall. I korthet besvaras frågorna "vad, varför, hur, indikatorer samt vem/när". Målen ska vara tydliga och gå att utvärdera. Detta arbete tog några timmar och förfinades alltmer med tiden. Det är mycket viktigt att snabbt komma igång med konkreta aktiviteter.

4. Utvecklingsgrupper

Bilda utvecklingsgrupper med minst tre och max sju medarbetare i varje grupp. Det är viktigt att ha avdelningens alla kategorier representerade i grupperna. Om flera avdelningar inom företaget/organisationen ingår i projektet är det en fördel att det finns medarbetare från de olika avdelningarna representerade i varje grupp.
Dokumentera och skriv protokoll på alla möten. Genom att använda en mall för protokollet kan dessa bli mer enhetliga och underlätta att aktiviteter beslutas och utförs. Förslagsvis sätts samtliga protokoll i en pärm på avdelningen så att alla medarbetare kan följa arbetet i de olika utvecklingsgrupperna. Utvärdera regelbundet arbetet i utvecklingsgrupperna gentemot målbilden.

Få idéer till olika utvecklingsgrupper genom målbilden i samråd med medarbetare och avdelningschefer. Begränsa antalet grupper så att verksamheten inte påverkas för mycket. Starta inte upp för många grupper samtidigt. Här är några exempel på utvecklingsgrupper som vi haft:

 1. PAJ grupp (Prova annans jobb)
 2. Schemagrupp. Ta fram schema utifrån nya EU regler (ATL)
 3. Rekryteringsgrupp
 4. PR grupp
 5. Friskvårdsgrupp
 6. Utbildningsgrupp
 7. Trivselgrupp
 8. IT grupp

5. Jämställdhetsplan

Gör en jämställdhetsplan för avdelningen med utgångspunk från den centrala jämställdhetsplanen för ditt företag/organisation. Ta fram konkret vad som gäller för din arbetsplats. Om ditt företag/organisation inte har någon central plan så ta planen från något annat företag. Genom att utgå från en plan går det egna arbetet betydligt enklare och snabbare.

 

Senast uppdaterad 2014-02-04 16:12:14