En förenklad illustration av SAMSPELs-modellen.

Frågor och svar om Samspels-modellen

Nu går utvecklingsarbetet SAMSPEL in i ett viktigt skede. Samtidigt är det många som inte känner till vad SAMSPEL står för. Här en repetition i form av frågor och svar:

Vad är SAMSPEL?
SAMSPEL är en modell för att skapa samordning av vård och omsorg för sjuka äldre i Blekinge.

Vad är nytt med SAMSPEL?
SAMSPEL är framförallt ett nytt sätt att tänka där vi alla som har kontakt med den enskilde och dennes anhöriga ska utgå från den enskildes perspektiv.

Är det fel på det sätt vi arbetar på i dag?
Vi gör ofta rätt saker, men eftersom vi är en mängd aktörer, dessutom med olika huvudmän – främst inom landsting och kommuner, men även privata – har det varit svårt att skapa samordning till nytta för den enskilde.

Innebär SAMSPEL att vi ska lära oss en mängd nya metoder?
Nej, inte i första hand. Så gott som allt som ingår i modellen finns redan, eller har prövats med framgång. Dessutom räknar vi med att bygga på med ytterligare verktyg allteftersom SAMSPEL vidareutvecklas.

Hur ska det gå till?
Utgångspunkten är att den berörda ska känna delaktighet och vara väl informerad om sin situation. Då kan hon eller han också känna trygghet.

Hur ska man få den berörda involverad?
Det finns många sätt, inte minst handlar det om att se vilka egna förmågor som den berörda har och hur man bäst ska använda dem så att den blir delaktig. Hon eller han ska också få möjlighet att beskriva vad de önskar sig och då är det viktigt att få vara med redan från början. Är de med från början förstår de också vad som förväntas av dem och vad de kan få hjälp med.

Men vad är nytt i detta?
SAMSPEL innebär ett mera personcentrerat arbetssätt – vi ska lyssna till de berördas berättelse - om de inte själva har kraft så ska de anhöriga ges tillfälle, självklart med hänsyn till den enskildes integritet. Detta är helt i linje med den nya patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015.

Nämn en central tanke i SAMSPEL?
Det är att undvika onödig sjukhusvistelse. Det här handlar om människor på ålderns höst, då ska vi inte slösa med den tiden utan skapa en trygg och värdig tillvaro. Vi ska upptäcka risk för onödig sjukhusvistelse redan i hemmet eller det särskilda boendet.

Hur ska vi få landsting och kommuner att samverka?
Det är just detta SAMSPEL handlar om: att se till att överbrygga de glapp som vi vet finns mellan olika vårdgivare och där den enskilde riskerar att hamna i kläm.

Men det finns ju redan lagar som reglerar detta?
Ja, det är riktigt, men för att lagens mening ska få genomslag vill vi gå ett steg vidare och ge redskap som även hjälper till med samordning inte bara mellan olika huvudmän utan också inom respektive huvudmans område.

Förklara mera!
Vi har ju den synliga gränsen mellan landstinget och kommunerna. Där säger lagen att vi ska samverka och det är alla medvetna om. Men för oss som jobbar med detta är det också tydligt att det finns gränser mellan olika vård- och omsorgsgivare inom respektive huvudman. Om vi menar allvar med att utgå från individen och involvera honom eller henne får dessa gränser inte vara ett hinder för trygg och god vård och omsorg.

Vad menas med att patienternas egna förmågor ska tas tillvara?
Det handlar också om att involvera den enskilde, att se den enskilde. Ofta kan det innebära ett annat sätt för oss att tänka. Hittills har vi kanske ibland gjort lite mera än vi skulle, i ren välmeningen. Men det kan vara en björntjänst. Vi ska se vad den enskilde klarar av att göra, underlätta och uppmuntra, det är också god vård och omsorg. Trygghet är att i så stor utsträckning som möjligt klara sig själv.

Nu står SAMSPEL inför implementeringen – hur kommer det att gå till?
Vi ska inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns redan många goda metoder och förbättringar som har genomförts. Vi vill samla ihop allt detta goda arbete och samtidigt testa vår modell i praktiskt arbete.

Vilka kommer att bli delaktiga i detta?
Enkelt uttryckt: alla. De olika berörda verksamheterna i Landstinget och i Blekinges kommuner kommer nu att vara med och rutinsätta den tankemodell som vi har arbetat fram. Hittills har bara utvalda representanter varit involverade, nu blir det hela verksamhetsområden. 

Hur kommer den enskilda medarbetaren i kontakt med SAMSPEL?
Det kommer att gå ut information i respektive organisation, vi kommer också att träffa många medarbetare, vi kommer att informera via nyhetsbrev och på nätet.

Är det bara äldre som kommer att beröras av SAMSPEL?
Nej, inledningsvis är dokumentet utarbetat med äldre som målgrupp. Men den uttalade ambitionen är att modellen ska fungera för alla som behöver stöd och samordning av sin vård och omsorg.

 

Senast uppdaterad 2015-08-10 15:12:11 av Sverker Berggren