Sammanfattning av SAMSPELs första nyhetsbrev

Blekinges kommuner och Landsting har genom det
gemensamma organet LSVO bestämt att det behövs en
länsövergripande samverkansmodell för planering och
informationsöverföring i en samordnad individuell
planeringsprocess - i första skedet för de mest sjuka äldre.

Uppdraget att arbeta fram det som nu kallas för SAMSPELs-modellen har gått till FoU-strategen Annika Wåhlin som under 2014 driver ett utvecklingsarbete som utgår från de så kallade Blekingerutinerna (se presentationen av Annika nedan).
Det finns en samsyn att det behövs en bra gemensam grund för vård- och omsorgsplanering där alla aktörer oavsett huvudman är med i arbetet, samspelar. Det här nyhetsbrevet ger grundläggande information och presenterar lite av hur arbetet med att uppnå detta går till.

Gemensam modell ger planering med individperspektiv

Det krävs samspel av många när vården av äldre sjuka ska planeras. Nu satsar Blekinges kommuner och landsting på en gemensam modell som ska ge en vård- och omsorgsplanering som utgår från individens perspektiv. Det finns många fördelar med den nya modellen, men som i allt nytänkande finns här också utmaningar.
Samspel är ett utvecklingsarbete med grundtanken att förbättra vård- och omsorgsplanering och informationsöverföring, allt sett ur individens
perspektiv. SAMSPELs-modellen innebär att de olika aktörerna redan från start är överens om sin respektive roll i det gemensamma uppdraget: att göra tillvaron för den sjuke äldre så bra som möjligt.
Varken arbetsuppgifter eller individ ska hamna mellan stolarna.

SAMSPEL omfattar hela Blekinge och är inriktat på de äldre sjuka. Det är deras behov och önskemål som ska tillgodoses. Samhällets vård och omsorg ges av en mängd olika aktörer: Hemtjänst, färdtjänst, distriktssköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, biståndhandläggare med flera. De kommer från olika vårdgivare, främst kommun och landsting. Den stora utmaningen är att se till att alla dessa aktörer inte bara utför sina respektive arbetsuppgifter väl utan att de också samspelar.

Presentation av Annika Wåhlin, som leder arbetet med SAMSPEL

Annika Wåhlin:

- Är leg.sjuksköterska och arbetar som FoU-strateg på Blekinge kompetenscentrum sedan 2012. I den nationella satsningen på SKL ”Bättre liv för sjuka äldre” arbetar jag lokalt i Blekinge med Sammanhållen vård och omsorg som bl.a. innebär att undvika onödig sjukhusvistelse.

- I det arbetet har jag fått i uppdrag av LSVO att se över och utveckla Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering till en länsövergripande Samverkansmodell för planering och informationsöverföring i en Samordnad Individuell Planeringsprocess inledningsvis med fokus på den mest sjuka äldres situation.

Senast uppdaterad 2015-11-10 13:09:48 av Sverker Berggren