Annika Wåhlin informerade  samverkansorganet LSVO

SAMSPEL Nyhetsbrev 2

Smått historiskt var det måndagen den 6 oktober när LSVO tog beslut om att införa SAMSPELS-modellen. Nu ska man gemensamt komma åt de utmaningar som ligger i att vården och omsorgen är uppdelad på flera huvudmän och vårdgivare. Den äldre ska inte riskera att hamna mellan stolarna och onödig sjukhusvård ska undvikas.

SAMSPEL är en länsgemensam modell inom äldrevården där utgångspunkten är den äldres perspektiv med ett gemensamt ansvar för planering och informationsöverföring av vård och omsorg. Modellen har arbetats fram under ledning av Annika Wåhlin.

LSVO som tog beslutet är ett samverkansorgan med förvaltningschefen från landstinget och Blekinges kommuner. Det är LSVO som har tagit initiativ till SAMSPEL, som har pågått i form av ett utvecklingsarbete i cirka ett år. Nu är det alltså dags att införa modellen, som bland annat består av ett antal metoder, de flesta välkända och redan utprovade. Andra metoder som ingår är under utprovning och utvärdering. Ett pågående projekt i Karlshamn ”Bättre flöde” kommer att vara en viktig del i implementeringen. SAMSPELS-modellen kommer då att prövas på medicin avd 9, Brunnsgårdens vårdcentral och berörda delar i Karlshamns kommun.

Behov av samverkan

Under senare år har ansvarsfördelning och roller förändrats inom kommuner och landsting. Behovet av gemensamma rutiner och samverkan dem emellan har blivit allt tydligare och allmänt erkänt.
Annika Wåhlin förklarar det angelägna med SAMSPEL:
- Efter växlingen av hemsjukvård till kommunerna ser vi att även insatser från olika aktörer inom en och samma huvudman kan behöva samordnas. Därför föreslog vi att SAMSPELS-modellen även ska gälla inom en och samma huvudman då insatser behöver samordnas. Detta fick jag också glädjande nog gehör för av LSVO. 

- Det är även viktigt att ta hänsyn till den nya Patientlagen, vilken börjar gälla den 1 januari 2015, säger Annika Wåhlin. Modellen rutinsätts under implementeringen av modellen tillsammans med berörda verksamheter.

Begreppet SAMSPEL har valts eftersom det understryker allas gemensamma ansvar för planering och informationsöverföring av vård och omsorg. Eftersom den enskildes perspektiv ska vara avgörande, krävs tydliga roller och väl definierade strukturer. SAMSPEL är ett sätt att möta dessa behov.

Rätt vårdnivå

SAMSPEL innebär i praktiken att varje individ ska vårdas på rätt vårdnivå med hög säkerhet och en god kommunikation såväl med individen och dess närstående som mellan vårdgivare.
Samverkan mellan landstinget och kommunerna ska skapa trygghet för den enskilde och en bättre användning av de totala resurserna, personalens kompetens och ekonomiska medel. SAMSPEL har delat in vård- och omsorgskedjan i tre delar som var och en beskriver olika kritiska skeden när planering och information ska delas mellan olika aktörer och som inte får fallera och därmed riskera att orsaka onödig sjukhusvistelse. De tre delarna SAMSPEL har delats in i är: Samordnad Individuell Plan (SIP), Beslutsstöd för vård på rätt vårdnivå samt Säker utskrivning.

LSVO godkände modellen, implementering och tidplan, samt det ledningssystem som föreslagits av SAMSPEL. 


Adress till SAMSPEL på webben: www.ltblekinge.se/samspel

 

 

Senast uppdaterad 2015-08-10 15:21:22 av Sverker Berggren