Viktiga beslut om SAMSPEL i hälso- och sjukvårdsnämden och Landstingsstyrelsen

Viktiga steg har nyligen tagits för en väl fungerande sammanhållen vård och omsorg i Blekinge. Den 26 januari tog landstingsstyrelsen ett formellt beslut om implementeringen av SAMSPEL.

En månad tidigare, den 18 december, hade Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) pekat ut SAMSPEL som centralt för den fortsatta utvecklingen av äldrevården i Blekinge. Besluten innebär att Landstinget Blekinge vill fortsätta fördjupningen av samverkan med kommunerna och att SAMSPELS-modellen pekas ut som ledande i det arbetet.

Politiskt intresse

Bakgrunden till att HSN uttalade sig är delvis det politiska intresse som finns i ett antal motioner till Landstinget, där olika önskemål kring äldrevård och omsorg har uttryckts.

Landstingsdirektören gjorde under hösten en undersökning och fann att de önskemål som framfördes i motionerna motsvaras av det arbete som genomförs inom SAMSPELs ramar. Det krav på fast vårdkontakt som uttrycks i den nya patientlagen tillgodoses också i SAMSPEL. I underlaget till beslutet nämns särskilt projektet Ledningskraft som är ursprunget till SAMSPEL. Ledningskraft har satt fokus på samverkan mellan kommuner och landsting förvaltningscheferna tar där ett stort ansvar.

Triaderna ett resultat

Ett av resultaten är de så kallade Triaderna, ett samarbete mellan kommuner, primärvård och sjukhus som gagnar de äldre sjuka. Pilotprojektet 72-timmarssamtalet, nämns också, liksom ”Bättre flöde i vården” som ursprungligen är en SKL-satsning och som har flera beröringspunkter med SAMSPEL. I Landstingsbeslutet noteras också LSVO:s beslut om utvecklingsarbete och samarbetsformer.

”Goda förutsättningar”

Vi frågade Per-Ola Mattsson, tidigare landstingsråd, nu kommunalråd i Karlshamn, hur han ser på betydelsen av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut? Han svarar att han har fått intrycket att man i SAMSPEL redan från början har varit bejakad av dem som är verksamma inom vård och omsorg. Nyckelpersoner har redan från början har pekat ut en sammanhållen vård och omsorg för de äldre som viktig. Han tror att SAMSPEL har goda förutsättningar att lyckas inte minst därför att det nu bör finnas en beredskap att ta till sig dess tankar ute i Blekinges kommuner eftersom de har varit med i arbetet från början.

Senast uppdaterad 2015-08-10 15:21:22 av Sverker Berggren