Rättsmedicinska obduktioner

Rättsmedicinska obduktioner utförs i Lund, efter beslut av polismyndighet. Observera att polismyndighet ska kontaktas i alla fall där misstanke om onaturlig död (död på grund av annat än sjukdom) föreligger eller där underlag för denna bedömning saknas.

I SOSFS 1996:29. Vissa åtgärder inom hälso-och sjukvården vid dödsfall framgår att följande dödsfall skall anmälas till Polismyndigheten:

Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden har inträtt eller som annars skall utfärda dödsbeviset skall göra sådan anmälan till polismyndigheten som avses i 4 kap. 4§ BL enligt följande:

När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart av sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall, självmord, komplikationer till tidigare trafik- eller arbetsplatsolycka. När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller:

När någon anträffats död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs vid helt oväntade dödsfall hos både barn och vuxna, när det finns anledning till tveksamheter om dödsfallet har naturliga orsaker, när en missbrukare anträffas död, vid framskriden förruttnelse, samt vid plötslig spädbarnsdöd. När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso-och sjukvården. När den döde inte har kunnat identifieras.

Polismyndigheten fattar sedan beslut om det finns skäl för rättsmedicinsk undersökning eller rättsmedicinsk obduktion.
Om patolog under obduktionens gång misstänker att patienten avlidit på grund av felbehandling (Lex Maria-fall misstänks) avbryts obduktionen och kontakt tags med chefsläkaren samt verksamhetschefen vid inremitterande klinik.

Om yttre påverkan misstänks ha haft betydelse för dödsfallet avbryts obduktionen och kontakt tags med polismyndigheten och rättsmedicinare.

Senast uppdaterad 2014-02-11 11:41:28

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.