Obduktion

Obduktionsavdelningen

Obduktionsavdelningen ombesörjer klinisk obduktion av avlidna från Blekingesjukhuset i Karlskrona och Blekingesjukhuset i Karlshamn samt från primärvården. Obduktioner utförs alla vardagar på förmiddagar. Förutsättning är att patient, remiss och journal finns på obduktionsavdelningen senast klockan 14.00 dagen före obduktion.

Obduktionsanvisningar

Vid obduktionsfall där patienten avlider utanför Blekingesjukhuset i Karlskrona ska remitterande läkare kontakta vår patologläkare och diskutera fallet.

Transport av obduktionsfall från bårhuset vid Blekingesjukhuset i Karlshamn till patologilaboratoriet Karlskrona sköts av obduktionsteknikerna.

En noggrant ifylld obduktionsremiss skall tillsammans med journalhandlingar vara obduktionsavdelningen tillhanda snarast. Primärvården ska ombesörja att remiss skickas omgående. Möjlighet att faxa finns (fax: 0455-73 49 35).

På obduktionsremissen skall en sammanfattande beskrivning av relevanta tidigare sjukdomar anges liksom det terminala sjukdomsförloppet. Frågeställningar, differentialdiagnoser och eventuella speciella önskemål såsom t.ex. begränsad obduktion skall även anges. Om odling önskas bifogas ifyllda bakteriologiremisser. Ange även om odlingar har tagits tidigare och ev. resultat. Vid dödsfall utanför sjukhus bör blanketten "journalblad-dödsfall utanför sjukhus" (beställs genom sklkommentus.se/media under blanketter art.nr 406632) ifyllas och skickas tillsammans med remissen.

Obduktionen utförs snarast efter det att remiss och journal inkommit. När obduktionen slutförts kommer remitterande läkare och övriga på remissen angivna intresserade läkare på BLS Karlskrona att kallas till visning. Visning för remitterande läkare sker efter tfn.meddelande, vanligen kl 08.30-10.30. Om tiden ej passar eller ingen läkare kan komma är vi tacksamma för besked snarast på tfn: 73 49 48 eller 73 49 49.

Eventuella journalhandlingar återsändes vanligen dagen efter obduktionen tillsammans med obduktionsprotokoll  och ett utlåtande. Om vävnad tillvaratagits för histologisk undersökning eller andra specialanalyser avges först ett preliminärt utlåtande.

Till obduktionsavdelningen kan foster som inte är formalinfixerade skickas för undersökningar.

Enligt obduktionslagen 1995:832 och SOSFS 1996:28 (M) Kliniska obduktioner. mm. Framgår att klinisk obduktion får företas om den avlidne givit medgivande till denna undersökning eller om obduktion står i överrensstämmelse med den avlidnes uppfattning. Om sådant medgivande saknas (vilket torde vara det vanliga) ska närstående underrättas om att obduktion planeras och ges möjlighet att yttra sig. Om samtycke ej finns krävs särskilda skäl för att få utföra obduktion. Exempel på sådana skäl är att nödvändiga upplysningar om diagnos eller sjukdomsbild endast kan fås genom en obduktion eller att det t.ex. för behandlingen av andra patienter (ex. allvarlig sjukdom) är av stor vikt att diagnosen kan fastställas.

Senast uppdaterad 2015-12-16 10:46:07

Obduktion kontakt

Obduktion och bårhus Karlskrona, avdelningen för klinisk patologi och cytologi

Obduktionstekniker:
0455-734949

Patologi/cytologilab Sekreterare
0455-73 49 36
0455-73 49 37
0455-73 49 38

Telefontider
Måndag-fredag 7.00-15.30

Telefax
0455-73 49 35

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.