Pacemaker och defibrillator

Explosiva implantat avser implantat med batteri som strömkälla. För att tillåta kremering kräver krematorierna alltid att implantat avlägsnats på grund av explosionsfara.

Ingrepp för att ta ut implantat regleras  av obduktionslagen 1995:832, 23§, första och andra stycket samt 7§ om underrättelse med mera till de närstående. 11§, första meningen, innebär att beslut om ingrepp endast får fattas av en läkare, men att någon annan för uppgiften lämplig person får utföra ingreppet. Genom att fylla i Bårhusmeddelandet kan ansvarig läkare överlåta uppdraget till obduktionstekniker som har delegation av medicinskt ansvarig.

Om den avlidne har debibrillator - implantat ska detta framgå tydligt på bårhusmeddelandet. Avlägsnande av defibrillator får ske först sedan den deaktiverats enligt anvisningarna från tillverkaren. Om inte så skett kan defibrillatorn aktiveras och sända ut en kraftig strömstöt under avlägsnandet.

Om patient med implantat ej passerar bårhuset vid Blekingesjukhuset i Karlskrona ska läkare ta telefonkontakt med obduktionstekniker vid patologlab, som därefter enligt överenskommelse, ansvarar för att implantatet avlägsnas. Interndebitering till bärande basenhet sker enligt gällande prislista.

Senast uppdaterad 2014-02-11 11:31:53

Utskrifter

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webben.