Vancomycin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19929
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i Serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Transport

Serum avskiljs

Hållbarhet

Rumstemp    2 timmar
Kyl               2 dygn
Frys             4 veckor

Referensintervall

se FASS
Svaret anges i mg/L 

Mätområde

4,0 - 80,0 mg/L

Kommentarer


 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Vankomycin är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som i huvudsak används parenteralt, ofta i kombination med andra antibiotika för att behandla allvarliga infektioner med penicillinresistenta grampositiva bakterier eller vid allergi mot betalaktamantibiotika. Vankomycin används också peroralt vid behandling av enterokolit orsakad av Clostridium difficile. Bestämning av serumnivåer är ofta nödvändigt på grund av risk för allvarliga biverkningar som ototoxicitet, nefrotoxicitet, flebit och reversibel neutropeni vid hög dosering. Eliminationen sker huvudsakligen via njurarna och är beroende av glomerulära filtrationshastigheten. Halveringstiden hos patienter med normal njurfunktion är ca 5 timmar. Vid grav njurfunktionsnedsättning är halveringstiden cirka 7 dygn.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-02-16 12:44:38 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren