Valproat - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03735
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i Serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Transport

Serum avskiljs

Hållbarhet

Rumstemp    2 dygn
Kyl               7 dygn
Frys             3 månader

Referensintervall

Terapeutiskt intervall: 300 - 700  µmol/L
Toxisk nivå:                    > 700  µmol/L

Mätområde

19,4 - 1040 µmol/L

Kommentarer

Provet ska tas strax före dos.

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Valproat, Natriumvalproat är natriumsaltet av en grenad fettsyra, valproinsyra (2-propylpentansyra), med antiepileptiska egenskaper. Valproat är ett av förstahandsmedlen för behandling av olika former av epilepsi. Dessutom används valproat vid vissa psykiatriska tillstånd, t.ex. bipolär sjukdom. Valproinsyra absorberas väl vid peroral tillförsel. Maximal plasmakoncentration nås efter ca 3-5 timmar, men slow-release beredningar och/eller samtidigt födointag kan försena absorptionen. Halveringstiden är ca 8 - 15 timmar för vuxna, men kan vara betydligt längre vid nedsatt njurfunktion och hos barn. Det finns även många kliniskt betydelsefulla farmakologiska interaktioner (se FASS). Doseringen av valproat är individuell och anpassas efter ålder, kroppsvikt och individuell känslighet.
Bestämning av serumnivån kan ibland tjäna som vägledning vid behandling av epilepsi, men behandlingen styrs i huvudsak av det kliniska svaret och lämpliga serumnivåer kan variera avsevärt mellan olika individer. Särskilt i början av behandlingen bör prov även tas för kontroll av blodbilden (fr.a. trombocyter), samt lever- och pankreasfunktionen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-04-28 14:06:36 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren