Transfusionskomplikation

Akut omhändertagande 

  1. Avbryt omedelbart transfusionen. Håll venvägen öppen.
  2. Meddela ansvarig/jourhavande läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen på transfusionsdokumentet.
  3. Sätt eventuellt dropp, 0,9% NaCl eller Ringer-acetatlösning.
  4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel och att ABO- och RhD-grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupp på transfusionsdokumentet.
  5. Kontrollera att blodetikettens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet.
  6. Transfusionskomplikationen skall rapporteras i Blodinfo.
  7. Skicka enheten och nytaget patientprov: 2 EDTA-rör inkl. remiss för blodgruppering till blodcentralen samt ifylld ”Rapport vid transfusionskomplikation”. Se Information nedan.
  8. Mät patientens timdiures, notera urinens färg. 

Information

Indikation

Misstanke om transfusionskomplikation oavsett reaktionsgrad.
Misstanke om förväxling eller någon form av feltransfusion.

Provtagning

Viktigt att blodcentralen snarast får in material för snabb
påbörjan av utredning.

Provet tas i 2 EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Rören fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Minsta provmängd: Fyll rören till markeringen

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Provhantering

Lämna blodkomponenten som orsakat transfusionskomplikationen till Blodcentralen.
Paketera komponenten väl försluten i platspåse.

Vid misstanke om transfusionskomplikation till följd av bakteriell kontamination ombesörjer respektive avdelning/mottagning odling på patienten.

Remisshantering

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, medicin, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter, beräknad partus samt om och i så fall när Rh-profylax givits.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd och signerad.
Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Transfusionskomplikation skall omgående rapporteras i Blodinfo
samt på Rapportblankett: Rapport vid transfusionskomplikation

Kommentarer

När transfusionskomplikationen rapporteras i Blodinfo blir inte längre BAS-test tillämplig. Detta för att undvika att patienten får oförenliga erytrocyter. Det är därför av yttersta vikt att omgående rapportera en transfusionskomplikation.
Skulle blod behövas under tiden utredning av transfusionskomplikationen pågår, görs MG-test: se Förenlighetsprövning, MG-test.

Med ledning av uppgifter om patientens symtom vid inträffad transfusionskomplikation, avgör blodcentralens läkare vilka åtgärder som ska vidtas med inlämnat prov och komponent.

Svarsrutiner

Vid misstanke om förväxling eller feltransfusion kontaktas avdelningen omedelbart via telefon.
Preliminärsvar lämnas ut som papperssvar inom ett dygn.
Rekvirenter, med tillgång till NCS Cross, får när alla provsvar är klara tillgång till slutsvar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo samt som papperssvar.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-03-15 14:36:39 av Karina Landgren

Kontakta blodcentralen

Kontaktuppgifter till blodcentral:
Karlshamn: 0454-73 22 67
Karlskrona: 0455-73 46 02

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren