Sänka, SR - B

Synonymer: Sänkningsreaktion

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03404
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i SR-rör, Excyte, svart propp.

Märkning av SR-rör

                    

Riv av nedersta delen av etiketten. Klistra etiketten lodrätt direkt under
                                                  proppen.

SR-rör, Excyte, svart propp

Blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-Citrat
Kontrollera att blodnivån är mellan markeringarna.
Vänd röret manuellt minst 5 gånger direkt efter provtagningen 
och därefter på vagga.

Provhantering

Hållbarhet

Rumstemp    4  timmar
Kyl              12 timmar

Referensintervall

  • Kvinnor < 50 år: 2-21 mm/h
  • Kvinnor > 50 år: 2-30 mm/h
  • Män < 50 år: 2-13 mm/h
  • Män > 50 år: 2-20 mm/h

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-SR, Erytrocyternas sänkningsreaktion
Graden av myntrullebildning spelar störst roll på erytrocyternas sedimentationshastighet i plasma, då den ger större partiklar och därmed bättre betingelser för snabb sedimentation. Erytrocyt-koncentration och form är av betydelse för uppkomst av s.k. myntrullar. Bland plasmafaktorerna är fibrinogen viktigast, följd av immunglobulinerna, främst IgM.

Förhöjd SR talar i första hand för en ökning av fibrinogenkoncentrationen, i andra hand för en ökning av immunglobulinkoncentrationen i plasma. Normal SR hos en patient med påtagliga tecken på
akut inflammatorisk reaktion talar för ökad fibrinogenförbrukning (koagulation och/eller fibrinolys). Hyperlipidemi kan ge förhöjd SR trots att fibrinogenhalten eller immunoglobulinnivåerna är oförändrade. Slöjsänka talar för reticulocytos eller anisocytos som speglar förekomst av partiklar av olika storlekar och därmed olika sedimentationshastighet.

Tolkningsförslag, värdena är ungefärliga:
0-1 mm, polyglobuli, sfärocytos.
2-29 mm, sannolikt normalvärde men utesluter inte en allvarlig sjukdom. Är förenlig med abnormt plasmaproteinmönster, om fibrinogenstegring saknas.
30-70 mm, patologiskt värde som dock inte behöver betyda allvarlig sjukdom. Är diagnosen oklar, bör utredningen kompletteras med plasmaproteinanalys.
> 70 mm, klart patologiskt värde som talar för allvarlig sjukdom, särskilt vid afebrilitet (malignitet, kollagena sjukdomar, etc.). Förekomst av M-komponent ger ofta värde > 100 mm/h.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-03-01 08:51:45 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren