Opiater - U (sållning)

Synonymer: Morfinderivat

Information

 • Analyseras: 1 gång/vecka
 • System: Urin
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU08990
 • Laboratorium: Karlskrona 
 • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl            7 dygn
Frys          1 år

Referensintervall

Negativ (värdet <300 µg/L)

Mätområde

0 - 2000 µg/L

Kommentarer

 • Screeninganalys.
 • Positiva prover sparas 1 månad
 • Eventuell verifiering med kromatografisk metod utförs externt
  (se länk: Lund) och beställs separat.

 Medicinsk bakgrund och bedömning

Opiater är alkaloider utvunna från opievallmon (Papaver somniferum). Opium har använts i hundratals år för att lindra svår smärta. Opiealkaoiderna kan renframställas ur råopium som erhållits från opievallmons mjölksaft, främst morfin, kodein, noskapin och papaverin. Dessa har välkända smärtstillande och kramplösande effekter. Morfinliknande opiater reducerar känsligheten för fysiska och psykologiska stimuli, smärta, rädsla och ångest. Semisyntetiska opiater framställs genom kemisk förändring av naturligt morfin. Den mest kända i missbrukssammanhang torde vara diacetylmorfin, "Heroin". Opiatmissbrukare är vanligen letargiska och liknöjda. Andra opiateffekter är pupillsammandragning (mios), klåda, förstoppning, illamående, kräkningar och andningsbesvär. Dödsfall vid överdos orsakas av hypoxi pga andningsförlamning. Opiaterna administreras vanligen intravenöst eller subkutant men kan även rökas eller sniffas. I kroppen tenderar de att koncentreras i lungor, mjälte, njurar och lever. Lägre koncentrationer ses i kroppens muskulatur och i centrala nervsystemet. Flera nedbrytningsvägar är involverade i kroppens utsöndring av opiater, dealkylering, hydroxylering, hydrolys och konjugering. Diacetylmorfin deacetyleras i två steg och utsöndras huvudsakligen som morfin. Morfin utsöndras huvudsakligen i urinen som morfin-3-glukuronid, oförändrat fritt morfin och andra mindre metaboliter. Opiaterna skapar vid upprepad tillförsel ett starkt fysiskt beroende med abstinenssymptom som uppträder inom några timmar efter den sista dosen och kan fortsätta i 5–10 dagar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-14 11:07:24 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren