Natrium - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03429
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     2 veckor
Kyl                2 veckor
Frys              1 år

Referensintervall

137 - 145 mmol/L

Mätområde

100 - 200 mmol/L

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Na, Natrium är den dominerande katjonen i extracellulärrummet, med en koncentration kring 140 mmol/L (intracellulärt c:a 10 mmol/L) och bidrar starkt till blodets osmolalitet. Natrium är därför viktigt för att upprätthålla den extracellulära volymen (ECV). Normalt sker utsöndringen via njurarna. Stora förluster kan uppkomma vid kraftig svettning. Njurarnas utsöndring av natrium, vilken huvudsakligen styrs av plasmanivåerna på kortisol och aldosteron, är den viktigaste faktorn för organismens natriumbalans. Koncentrationen i plasma/serum avspeglar inte tillgången på natrium i organismen, d.v.s. brist eller överskott. Analys av P-Natrium är indicerat vid kontroll av kroppens vätske-, syrabas- och elektrolytbalans.

Hypernatremi kan bl.a. ses vid minskad utsöndring av natrium (ödem), bristande tillförsel av vatten (spädbarn, åldringar, medvetslöshet, sväljningsbesvär), ökande förluster av vatten (hög feber, respiratorvård, osmotisk diures, diabetes insipidus), minskad glomerulär filtration (njursvikt) och ökad mineralkortikoidaktivitet.

Hyponatremi kan bero på vattenöverskott eller en kombination och kan bl.a. ses vid kräkningar, diarré, fistlar, dränage, brännskador, massiv svettning, interna gastrointestinala förluster, diuretika, binjurebarkinsufficiens och renala förluster, hypotyreos, SIADH, viss läkemedelsbehandling, ökad frisättning av ADH, polydipsi, njursvikt, nefrotiskt syndrom, hjärtsvikt och levercirros. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 09:08:39 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren