Klorid, Cl - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01536
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    7 dygn
Kyl               4 veckor
Frys             > 1 år

Referensintervall

100 - 110 mmol/L

Mätområde

15 - 200 mmol/L 

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning  

P/S-Cl, P/S-Klorid är den i extracellulärrummet vanligast förekommande negativa jonen. Koncentrationen i plasma/serum styrs av natriumkoncentrationen och av bikarbonatkoncentrationen (syra-basläget) eftersom elektroneutraliteten måste upprätthållas. Vanligen följer kloridkoncentrationen passivt koncentrationen av natrium och därför är kloridjonen beroende av samma volymreglerande mekanismer som natrium. Kloridkoncentrationen varierar omvänt mot bikarbonatnivån. Bestämning av kloridkoncentrationen i serum/plasma kan i enstaka fall vara av värde för bedömning av salt-vattenbalans och syra-basstatus men har i stor utsträckning ersatts av andra analyser.

Förhöjd koncentration i plasma/serum ses vid metabol acidos och vid uttorkning. Sänkta nivåer ses vid metabol alkalos och kompenserad respiratorisk acidos samt vid hypoosmolala tillstånd. Långvariga kräkningstillstånd samt starkt svettning kan ge en negativ kloridbalans som följd.

Med samtidig uppgift om natrium, kalium och bikarbonat kan man beräkna anjongapet som visar om andra anjoner än klorid och bikarbonat finns i ökad koncentration. Som vid laktacidos (laktat), metanolintoxikation (formiat), uremi (fosfat och sulfat), mm.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 13:20:38 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren