Förenlighetsprövning, MG-test

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod och Plasma
  • Remisstyp: Blodbeställning
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Indikation

MG-test, Mottagare/Givare-test, utförs inför transfusion av erytrocyter till immuniserade patienter, dvs de som har antikroppar riktade mot ett eller flera erytrocytantigen.

Provtagning

Speciella regler för barn <4 månader: MG-test utförs på prov från
modern, se: Blodgruppering, barn <4 månader.

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL 
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Minsta provmängd: Röret fylls till markeringen 

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Remisshantering

Ange önskat antal blodkomponenter, tid för transfusion samt beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
Om patienten ska ha bestrålat blod anges detta på remissen.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd och signerad.
Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Blodkomponenter väljs efter patientens erytrocytantikroppsbild och i vissa fall även fenotyp.
MG-test innebär att patientens plasma testas mot erytrocyter från varje enskild blodenhet före transfusion.

Svarsrutiner

Prov bör lämnas till Blodcentralen senast kl. 15.00 dagen innan planerad operation eller transfusion eller enligt instruktion på blodgrupperingssvaret.

MG-test tar i normalfall 2 timmar att utföra. MG-test kan ta olika tid: Hör med blodcentralen innan beställning för vad som gäller för aktuell patient.

Giltighetstiden för MG-test är 3 dygn (inkl. provtagningsdatum). Detta innebär att blodkomponenter som reserverats till patienten måste transfunderas inom 3 dygn.

Giltig blodgruppering måste finnas på patienten för att blodutlämning ska ske.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 11:14:34 av Karina Landgren

Kontakta blodcentralen

Kontaktuppgifter till blodcentral:
Karlshamn: 0454-73 22 67
Karlskrona: 0455-73 46 02

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren