Fenytoin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03085
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Hållbarhet

Rumstemp    4 dygn 
Kyl               4 dygn
Frys             1-2 månader

Referensintervall

Terapeutiskt intervall:    40 - 80 µmol/L
Toxiskt konc:       > 80 µmol/L

Mätområde

3,2 – 158,4 µmol/L

Kommentarer

Använd ej SST-rör.Medicinsk bakgrund och bedömning

Fenytoin (difenylhydantoin, Fenantoin) används för behandling av epilepsi vid generaliserade tonisk-kloniska anfall, kortikala fokala kramper och temporallobsepilepsi. Varierande absorption, dosberoende halveringstid, individuella variationer samt att metabolismen påverkas av samtidigt intag av många andra läkemedel, tillsammans med ett snävt terapeutiskt intervall, gör att kontroller av serumnivån oftast är nödvändig för att justera doseringen till rätt terapeutisk nivå. Halveringstiden förlängs vid ökad serumnivå vilket medför att små dosjusteringar kan ge betydande variationer i serumkoncentrationen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 12:27:28 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren