Calcium, Ca - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01443
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp      7 dygn
Kyl                 3 veckor
Frys               8 månader

Referensintervall

2,15 - 2,50 mmol/L

Mätområde

0,25 - 8,00 mmol/L 

Kommentarer

 Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Ca, Calcium. Av kroppens totala kalciuminnehåll ingår 99% i skelett och tänder. Den extracellulära koncentrationen av fria kalciumjoner hör till de hårdast reglerade variablerna i organismen. Regleringen sker med hjälp av vitamin D, PTH och membranreceptorn för extracellulärt kalcium.

 Kalcium förekommer huvudsakligen i två former, dels fritt som jon dels bundet till albumin. Medan Ca2+-nivån är relativt konstant är koncentrationen av albuminbundet kalcium helt beroende av albuminnivån, därför bör P/S-Ca-resultatet sättas i samband med P/S-Albuminvärdet. Analys av joniserat kalcium är att föredra vid hypoalbuminemi, njurinsufficiens, hyperparatyreoidism, hos patienter som har fått stora blodtransfusioner (citratblod), mm.

 Hypokalcemi ses huvudsakligen vid vitamin D-brist, defekt aktivering av vitamin D till 1,25-dihydroxivitamin D, nedsatt vävnadskänslighet för aktiverat D-vitamin, hypoparatyreoidism, aktiverande mutation av membranreceptorn för extracellulärt kalcium och njurinsufficiens.

 Hyperkalcemi beror vanligen på primär hyperparatyroidism (förhållandevis vanlig hos patienter med malignitet) eller malignitet utan hyperparatyroidism. Andra orsaker är sekundär hyperparatyreoidism p.g.a. kronisk njursjukdom, vitamin D-intoxikation eller vid ektopisk produktion av 1,25-dihydroxyvitamin D (Lymfom, sarkoidos och andra granulomatösa sjukdomar), vitamin A-intoxikation, mm. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 12:38:52 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren