Läkemedelskommitténs arbetsuppgifter

Läkemedelskommitténs arbetsuppgifter är fastställda av Landstingsstyrelsen enligt följande:

 1. Läkemedelskommittén är ett rådgivande organ till landstingsdirektören och till förvaltningscheferna.
 2. Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet utfärda farmakologiska terapirekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal.
 3. Ansvara för att rekommendationerna vid behov revideras och kontinuerligt ta ställning till nya läkemedel och läkemedelsterapier.
 4. Ansvara för att rekommendationerna förankras hos berörda förskrivargrupper.
 5. Följa läkemedelsförbrukningen och kostnaderna i länet.
 6. Ansvara för uppföljning av att utfärdade rekommendationer följs och vid brister i följsamheten göra de påpekande som behövs samt erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna.
 7. Medverka till att sjukvårdspersonalen får fortlöpande utbildning i läkemedelsfrågor.
 8. Kommittén skall ha god framförhållning avseende utveckling och forskning inom läkemedelsområdet och samverka med andra organisationer i dessa frågor.
 9. Utarbeta riktlinjer för säkerhet och effektivitet i läkemedelshanteringen.
 10. Ta initiativ till att kvalitetsutvecklingsarbete bedrivs inom olika verksamhetsområden avseende läkemedel.
 11. Landstingsanställda ledamöter fullgör löpande kommittéarbete inom ramen för sitt ordinarie arbete.
 12. Läkemedelskommittén skall utarbeta verksamhetsplan och verksamhetsberättelse i anslutning till landstingets ordinarie budget och flerårsplanarbete.
 13. Verka för god patientinformation och rationell läkemedelsanvändning även avseende icke receptbelagda läkemedel och egenvård.

Senast uppdaterad 2018-07-16 11:25:28