Utbildningar

Förskrivar- och WebSesamutbildning

Verksamhetschefen i respektive hälso- och sjukvårdsenhet ansvarar för att förskrivare av hjälpmedel har den kompetens som krävs. För att möjliggöra detta har Samverkansnämnden i Blekinge beslutat att förskrivare i länet ska genomgå ”Förskrivar- och WebSesamutbildning”. Denna arrangeras av Hjälpmedelscenter och syftar till att ge kunskap om förskrivningsprocessen, om Blekinges lokala rutiner och regelverk samt om beställningssystemet WebSesam.

Utbildningen består av tre delar. Efter att du klarat av del 1 och 2 kan din verksamhetschef ansöka om förskrivningsrätt för dig och behörighet till WebSesam. För att få behålla förskrivningsrätten ska du inom ett år även ha deltagit i del 3. Utbildningen är framtagen för att passa alla yrkeskategorier och såväl nya som erfarna förskrivare. De första delarna genomförs som självstudier men erfaren förskrivare bör finnas till hands för att förklara och stötta om oklarheter dyker upp.

Del 1.
Självstudie av Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel.
Följ instruktionerna på webbsidan. Efter genomförd utbildning, kom ihåg att skriva ut kursintyget som du ska visa din chef.

Del 2.
Självstudie av nedanstående två moduler. I den första modulen får du kunskap om hjälpmedelshanteringen i Blekinge och vilka rutiner samt lokala regelverk som gäller.
I den andra modulen får du lära dig hur du använder WebSesam.
Även du som använt WebSesam i verksamhet utanför Blekinge bör titta på denna del då den är anpassad efter Blekinges behov.

Del 3.
Denna del äger rum på Hjälpmedelscenter i Karlskrona ett par gånger om året, inbjudan hittar du nedan och under Allmän info i WebSesam. Vi kommer att presentera Hjälpmedelscenters verksamhet på plats samt ge en fördjupad information om hjälpmedelshantering generellt och sådant som är specifikt för Blekinge. Tillsammans med andra nya kollegor kommer vi att diskutera ärenden utifrån patientfall. Tanken är också att du ska få möjlighet att ta upp frågor som du stött på under din första tid som förskrivare.

Anmälan till förskrivarutbildning del 3.

Ansökan om förskrivningsrätt, med eller utan behörighet till WebSesam.

Ansökan om behörighet till WebSesam som beställare.

Förändring förskrivare

Senast uppdaterad 2017-11-16 14:04:18