Utbildningar

Förskrivar- och WebSesamutbildning

Verksamhetschefen i respektive hälso- och sjukvårdsenhet ansvarar för att förskrivare av hjälpmedel har den kompetens som krävs. För att möjliggöra detta har Samverkansnämnden i Blekinge beslutat att förskrivare i länet ska genomgå Förskrivar- och WebSesamutbildning. Denna arrangeras av Hjälpmedelscenter och syftar till att ge kunskap om förskrivningsprocessen, om Blekinges lokala rutiner och regelverk samt om beställningssystemet WebSesam. Utbildningen består av tre delar.

Beställare ska genomgå del 1 och 2. Därefter kan din närmsta chef ansöka om behörighet till WebSesam.

Förskrivare ska förutom del 1 och 2 även genomgå del 3, senast 1 år efter del 2. Din närmaste chef kan ansöka om förskrivningsrätt för dig och behörighet till WebSesam efter att du genomgått del 2. Förskrivningsrätten försvinner automatiskt i WebSesam om du inte deltagit på del 3 inom ett år.

Förskrivarutbildning del 1.
Självstudie av Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel.
Följ instruktionerna på webbsidan. Efter genomförd utbildning, kom ihåg att skriva ut kursintyget som du ska visa din chef.

Förskrivarutbildning del 2.
Självstudie av nedanstående två moduler. I den första modulen får du kunskap om hjälpmedelshanteringen i Blekinge och vilka rutiner samt lokala regelverk som gäller.
I den andra modulen där det även ingår ett kunskapstest, får du lära dig hur du använder WebSesam.
Följ instruktionerna på webbsidan. När du registrerat dig och kommit till E-learningportalen finns utbildningen under Mina kurser och längst ner på den sidan.
Förändringar i WebSesam utförda efter det att ovanstående utbildning tillverkades visas i detta dokument.

Även du som använt WebSesam i verksamhet utanför Blekinge bör titta på denna del då den är anpassad efter Blekinges behov.

Ansökan om förskrivningsrätt, med eller utan behörighet till WebSesam.

Ansökan om behörighet till WebSesam som beställare.

Förskrivarutbildning del 3.
Denna del gäller endast för förskrivare och den äger rum på
Hjälpmedelscenter i Karlskrona ett par gånger om året, inbjudan hittar du nedan och under Allmän info i WebSesam. Vi kommer att presentera Hjälpmedelscenters verksamhet på plats samt ge en fördjupad information om hjälpmedelshantering generellt och sådant som är specifikt för Blekinge. Tillsammans med andra nya kollegor kommer vi att diskutera ärenden utifrån patientfall. Tanken är också att du ska få möjlighet att ta upp frågor som du stött på under din första tid som förskrivare.

Anmälan till förskrivarutbildning del 3.

Förändring förskrivare

Senast uppdaterad 2018-02-14 09:22:06