Anvisningar för förskrivning av hjälpmedel

För all vårdpersonal som har rätt att förskriva hjälpmedel (förskrivningsrätt) finns rutiner och anvisningar. Anvisningarna finns samlade på den här sidan.

Landstinget och kommunerna ska erbjuda hjälpmedel till de personer som är folkbokförda i Blekinge.

Anvisningsgrupper

Det finns anvisningsgrupper för rörelsehinder, medicinska behandlingshjälpmedel, kommunikation, kognition och syn. Gruppernas medlemmar företräder förskrivare i kommunerna och landstinget. Anvisningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • utifrån individperspektivet arbeta med hjälpmedelsfrågor
  • delta i upphandlings- och sortimentsarbete
  • bereda principiella frågor till beredningsgruppen och samverkansnämnden
  • kvalitetsarbete

Hjälpmedelsanvisningar

ISO-klassificering

Produktanvisningarna är uppbyggda efter den internationella klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionshinder. ISO-klassificeringen används av tillverkare för att kategorisera produkter. Klassificeringen används även i de nationella databaser som används för hjälpmedelsverksamhet.

Produktområdena i produktanvisningarna redovisas med tvåsiffrig kod, produktgrupperna med fyrsiffrig kod och produktundergrupperna med sexsiffrig kod.

Hjälpmedel för kommunikation, kognition, rörelsehinder samt medicinska behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel för kommunikation, kognition, rörelsehinder samt medicinska behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel för hörselskadade och döva

Telefoner och telefoneringshjälpmedel
Ljudöverföringssystem
Samtalshjälpmedel vid närkommunikation
Hörapparater
Varseblivningshjälpmedel

Hjälpmedel till person med synnedsättning

Förskrivningsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel

Ordinationsanvisningar 

Senast uppdaterad 2018-06-20 14:25:41