Beskrivning av Hälsoval Blekinge

Hälsoval Blekinge utgår från att primärvården ska vara förstahandsvalet för en person som behöver vård. Alla vårdgivare som ingår i hälsovalet ska behandlas lika och ersättningen ska följa personens val av vårdgivare.

För att få bedriva en vårdenhet inom hälsovalet ska verksamheten först godkännas av Landstinget Blekinge. Därefter tecknas ett avtal och först när det är gjort har vårdgivaren rätt att starta sin verksamhet och marknadsföra den för invånare i Blekinge.

Om modellen

De uppdrag som omfattar alla vårdenheter som ingår i hälsovalet kallas grunduppdrag. Viss verksamhet i primärvården drivs som grunduppdrag av landstinget utanför Hälsoval Blekinge. Exempel på sådana verksamheter är ungdomsmottagning, sårcentrum och mödrahälsovård. 

Läkare och sjukgymnaster med ersättning från den nationella läkarvårdstaxan och den nationella sjukgymnasttaxan omfattas inte av de regler och ersättningar som gäller för Hälsoval Blekinge.

Invånarens val av vårdenhet

Personer folkbokförda i Blekinge kan fritt välja en vårdenhet inom primärvården som ingår i Landstinget Blekinges hälsoval. Information om hur valet går till och vilka vårdenheter som är valbara finns på landstingets webbplats www.1177.se. Där finns också en kortfattad presentation av varje vårdenhet. Informationen ska också finnas på alla vårdenheter. 

Medborgaren gör sitt val på en valblankett som lämnas eller skickas in underskriven till den vårdenhet personen väljer.

Om valet av vårdenhet inte kan godkännas på grund av att för många personer redan valt vårdenheten har enheten högst tre månader på sig att anpassa verksamheten, därefter ska medborgarens val godkännas. Om en invånare inte är nöjd med sitt val kan hon eller han göra ett omval.

Om vårdgivaren vill att invåaren också ska kunna välja läkare är det möjligt inom hälsovalet. I första hand gäller detta personer i behov av hög kontinuitet, till exempel multisjuka och personer som har en kronisk sjukdom.

Ekonomi och ersättning

Vårdgivare inom Hälsoval Blekinge får en hälso- och sjukvårdspeng varje månad för att kunna driva verksamheten. Hälso- och sjukvårdspengens storlek beror på åldern på de medborgare som valt eller passivt listats på vårdenheten.

Vårdenheten har ett kostnadsansvar för de allmänläkemedel som förskrivs till de personer som har valt vårdenheten oavsett om läkemedlet förskrivs på vårdenheten eller av någon annan förskrivare av läkemedel, och för detta får man en läkemedelspeng varje månad. Därutöver kan man få målrelaterad ersättning och ersättning för vård av patienter som inte är listade på enheten.

Vårdenheten kan utöver grunduppdraget även erbjuda andra tjänster, till exempel resevaccination, hälsoundersökning, skolhälsovård och utfärdande av olika intyg. Tjänsterna ersätts inte inom ramen för hälsovalet, utan kan finansieras genom patientavgifter eller andra ersättningar som helt tillfaller vårdgivaren.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2017-07-13 12:51:05 av Ulrica Kalmerlind