Dokument som åberopas i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge

3 Godkännande av vårdgivare

3.9 Ansökningsblankett för godkännande av vårdenhet

5 Medborgarnas val av vårdenhet

5.2 Medborgarnas val av vårdenhet

6 Uppdraget

6.2.2 Medicinskt åtagande

6.2.3 Sjukskrivning

6.2.4 Jour

6.2.8 Läkarmedverkan vid särskilda boenden

6.2.11 Psykisk ohälsa

6.2.13 Åtagande vid kris- och katastrofmedicinsk händelse

6.2.14 Verksamhetsförlagd utbildning

7 Allmänna villkor

7.13 Miljö

7.22 Sjukresor

7.30 Information

7.31 Marknadsföring

8 Ekonomi

8.1.4 Ersättningar för vård av ej förtecknad patient

8.1.5 Hälsosamtal och hälsoundersökningar av asylsökande, tillståndslösa och nyanlända

8.3 Reglering av patientavgifter

  • Gällande Patientavgifter finns på landstingets intranät: Startsida/Vård/Regelverk patient- och vårdavgifter/Patientavgifter. 

8.3.2 Rutiner för att skydda den personliga integriteten

8.3.3 Frikort - högkostnadsskydd

8.5 Varuförsörjning och förbrukningsartiklar

  • Prislistor för material som kan rekvireras från landstingets centraldepå finns på landstingets intranät, Startsida/Beställning och service/Varor.

8.6 Medicinsk service

8.7 Hjälpmedel

Bilaga 1 - IT-tjänster

Bilaga 2 -  Förteckning över laboratorieutrustning och analysmetoder

 

Senast uppdaterad 2017-07-03 14:21:29