Hälsoval Blekinge

Hälsoval Blekinge är en vårdvalsmodell för primärvård enligt Lagen om valfrihetssystem. Intresserade vårdgivare är välkomna att ansöka om att få ingå i Hälsoval Blekinge.

Hälsoval Blekinge utgår från att primärvården ska vara ett förstahandsval för invånaren vid behov av vård. Vårdenheter inom hälsovalet ska genom hög tillgänglighet, behovsanpassad vård och god kvalitet ge medborgarna den bästa möjliga hälso- och sjukvården.

Alla vårdgivare som uppfyller de av landstingen beslutade kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i länet och erhålla offentlig ersättning, enligt Lagen om valfrihetssystem. Grunderna i vårdvalsystemet är att ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Varje landsting beslutar om innehållet i uppdraget och ersättningens utformning. Landstingen har även möjlighet att precisera de krav som vårdgivaren ska uppfylla utifrån vad som anges i Hälso- och sjukvårdslagen.

För att få bedriva en verksamhet inom hälsovalet krävs att Landstinget Blekinge först godkänt verksamheten. Detta sker genom ett godkännandeförfarande. I godkännandeprocessen ska en fördjupad dialog ske mellan vårdgivaren och Landstinget Blekinge. En verifiering om att vårdgivarens verksamhet uppfyller kraven för att få ingå i Hälsoval Blekinge ska således ske innan ett avtal kan undertecknas.

Vårdgivare som fått sin vårdenhet godkänd av landstinget har sedan rätt att teckna ett avtal om att bedriva verksamhet utifrån "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge". Efter att vårdgivaren har ingått ett avtal med landstinget har vårdgivaren rätt att starta sin verksamhet och marknadsföra verksamheten för invånare i Blekinge.

Välkommen med ansökan!

Senast uppdaterad 2018-02-15 11:23:11 av Emma Karlsson

Kontakt

Ralph Harlid Ralph Harlid Planeringsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 12 och 0734-47 10 18
Christer Borglin Planeringsstrateg Hälsovalsavdelningen 0455-73 54 04 eller 0734-47 12 84
Håkan Friberg Håkan Friberg Medicinsk rådgivare och överläkare 0455-73 63 71 och 0734-47 11 90

Kontakt

Via landstingets växel:
0455-73 10 00

E-post:
halsoval@ltblekinge.se