Remiss från läkare och beslut om möjlighet

Remiss från primärvårds- eller slutenvårdsläkare

För att bedömning och beslut ska kunna fattas om huruvida patienten ska erhålla möjlighet till direktinläggning krävs en remiss från berörd primärvårdsläkare alternativt ansvarig läkare på remitterande klinik. Remissen tillsammans med ifylld checklista, se bilaga, skickas till medicinmottagningen i Karlshamn för fortsatt handläggning.

Beslut om möjlighet till direktinläggning

Remiss som har inkommit från primärvårdsläkare, eller ansvarig läkare på remitterande klinik, omhändertas på medicinmottagningen i Karlshamn för bedömning och beslut.

Beslut lämnas till remittenten och om patienten ges möjlighet till direktinläggning kommer patienten att erhålla ett särskilt "kort" som bekräftar denna möjlighet. På kortet kommer att finnas kontaktuppgifter inklusive telefonnummer som ska användas när det är aktuellt att patienten behöver bli "direktinlagd" på sjukhuset.

Senast uppdaterad 2014-03-19 11:38:01 av Jens Qwarngård

Bilaga: checklista

Checklistan finns för nerladdning på sidan "Direktinläggning på medicinkliniken i Karlshamn". Fyll i och skicka till medicinmottagningen i Karlshamn.