Vården i Blekinge ska bli oberoende av hyrpersonal

2017-01-27

Om två år ska Landstinget Blekinge vara oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten. Det är innebörden av det beslut som landstingsstyrelsen har tagit idag.

– Det är viktigt, inte minst för patienterna, att vården blir oberoende av hyrpersonal, säger landstingsrådet Kalle Sandström. Med egna medarbetare skapar vi kontinuitet för patienterna. Det bidrar till tryggare vård med högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och lägre kostnader.

Med stöd från SKL (Sveriges kommuner och landsting) arbetar nu alla landsting och regioner tillsammans för att bli oberoende av inhyrd personal.  Lokala handlingsplaner ligger till grund för arbetet. Det finns flera skäl till varför Landstinget Blekinge vill uppnå ett oberoende. 
Främst handlar det om att vården ska vara trygg och säker för patienterna. Det förutsätter kontinuitet. Ju fler som är involverade i vården, desto större otrygghet upplever patienterna. I ett vårdförlopp där det ständigt kommer in ny vårdpersonal ökar risken för fel. Det handlar också om trygghet. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal. Till detta kommer att det även är dyrare att ha inhyrd personal i stället för egen.

I Blekinge kommer fokus att ligga på gruppen läkare och sjuksköterskor.
– Vi kommer att jobba på bred front och utgår från en handlingsplan med drygt 60 olika aktiviteter som vi bedömer vara viktiga framgångsfaktorer för att nå målet, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal. Det har hittills inte lyckats. Tvärtom har beroendet och kostnaderna ökat generellt i landstingen, även i Blekinge. 2016 kostade hyrpersonalen i Blekinge 138 miljoner kronor. Med ett oberoende av hyrpersonal får landstinget i stället möjlighet att lägga extrakostnaderna för hyrpersonal där pengarna gör större nytta. Och den här gången är förutsättningarna att lyckas bättre än vid tidigare försök

– Nu är samarbetet i landet mer gediget och vi kommer bland annat att ta tillvara erfarenheter från andra landsting där arbetet varit framgångsrikt. Ett sådant exempel är vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, som nu är oberoende av hyrläkare.
Vi kommer regelbundet följa upp vårt arbete så det går i rätt riktning. Och den här gången ska vi lyckas, avslutar Peter Lilja.

Kalle Sandström (S), landstingsråd i Blekinge
Peter Lilja, landstingsdirektör i Blekinge

Fakta om åtgärderna
Åtgärderna är både kort- och långsiktiga.
Åtgärdspaketet innehåller insatser inom sju olika områden:

  • attraktiv arbetsgivare
  • dimensionering
  • rekrytering
  • ersättningsfrågor
  • nya arbetssätt
  • samarbete mellan landsting och regioner
  • tydlig tidplan

Exempel på åtgärder som ryms inom de olika områdena är att utveckla arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap, utveckla befintligt rekryteringsarbete och även prova nya rekryteringskanaler, arbeta aktivt med bemanningsplanering för att kunna bedöma behovet av kompetens idag och i framtiden och aktivt se över ersättningsnivåerna baserat på analyser av marknadsläget.
Målet är att Landstinget Blekinge ska vara oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten den 1 januari 2019.

Senast uppdaterad 2017-01-30 13:24:55

Kontakt för journalister

Kalle Sandström (S) Kalle Sandström (S) Ekonomifrågor, ordförande Landstingsstyrelsen 0455-49 575, 0734-47 10 11
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Jonas Kullberg Jonas Kullberg Personaldirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 42 och 0734-47 10 42
Mats Granlöf Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455- 73 40 11