Trivseln på landstinget har ökat

2016-11-10

Årets medarbetarenkät bland de anställda på landstinget i Blekinge visar att personalen uppfattar sin arbetssituation som mer positiv än vid förra mätningen.

Vartannat år får alla anställda på landstinget i Blekinge möjlighet att tycka till om olika frågor som rör arbetsplatsen.

Undersökningen visar ett starkt resultat för landstinget Blekinge, med värden över riktvärdena på ett stort antal områden, samtidigt som index för både hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljö ökar jämfört med förra undersökningen.

Dessutom ökar svarsfrekvensen till 77%, vid senaste undersökningen 2014 var den 72%. Både svarsfrekvens och resultat är glädjande säger personaldirektör Jonas Kullberg:

– Det är väldigt positivt att våra medarbetare är så engagerade och tar tillfället i akt att fylla i medarbetarenkäten. Det goda resultatet är en bekräftelse på allt det hårda arbete våra chefer och medarbetare gör varje dag för att tillsammans skapa en bra arbetsplats med goda resultat. Resultatet från enkäten fungerar nu som ett underlag för att ytterligare utveckla och förbättra verksamheten och arbetsmiljön på våra arbetsplatser.  

Resultatet jämförs med ett riktvärde utifrån aktuell forskning. Landstinget Blekinge har ett starkt resultat med värden över riktvärdena på ett antal av områdena. Resultatet visar bland annat på ett bra socialt klimat, ett gott ledarskap, en upplevelse av att man lär och utvecklas i sitt arbete samt hög effektivitet i arbetet. De tydligaste utvecklingsområdena är att målkvaliteten kan bli bättre och att arbetet upplevs som påfrestande.

Resultatet av rapporten:

Bakgrund till undersökningen
Det är företaget Springlife som genomför undersökningen på uppdrag av landstinget Blekinge. Metoden de använder är utarbetad och utprovad av professor Bengt Arnetz, stressforskare vid Uppsala Universitet i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm. Metoden tar sitt avstamp i vilka faktorer och områden i organisationen som främjar hälsa, en hög prestationsnivå och resultat.

Senast uppdaterad 2016-11-10 11:25:06

Kontakt för journalister

Jonas Kullberg Jonas Kullberg Personaldirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 42 och 0734-47 10 42