Tidiga insatser ska främja hälsan hos nyanlända

2016-06-07

Landstinget Blekinge ska ge nyanlända tidiga insatser för fysisk och psykisk hälsa. Det framgår av den strategi för att möta nyanlända som landstingsstyrelsen antog i dag. 

Människor som mår bra har en mycket större chans att snabbt komma in i samhället, konstaterar landstinget i beslutsunderlaget till strategin. För att lyckas ska landstinget bland annat arbeta för att öka medarbetarnas grundläggande kunskap om asylsökande och nyanländas behov och förutsättningar för en god integration. Landstingets satsning på ett snabbspårprojekt för flyktingar som har kompetens inom vårdyrken ingår också i strategin, liksom uppsökande verksamhet och tidigt stöd.

Det stora antalet asylsökande under 2015 har inneburit ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Landstingsstyrelsen beslutade i dag att tillskjuta 10,2 miljoner kronor för att täcka kostnadsökningen. Pengarna kommer från statliga bidrag för tillfälliga asylsökande och ska bland annat gå till insatser inom kvinno- och mödrahälsovård och tandvård.

Nytt projekt ska stötta nyanlända föräldrar

Rädda Barnen och Karlskronakomissionen kommer att tillsammas med Landstinget Blekinge bedriva ett treårigt projekt som går ut på att stötta nyanlända föräldrar. De nyanlända ska få stöd och ökad trygghet i sitt föräldraskap. Målet är att på sikt minska utanförskap och främja en mer jämlik hälsa bland barn och unga i Blekinge. Målgruppen är nyanlända i vissa bostadsområden i Karlskrona. Projektet kommer att drivas med ekonomiskt stöd från Landstinget Blekinges sociala investeringsfond, något som landstingsstyrelsen godkände vid dagens sammanträde.

Landstinget satsar för en jämlik hälsa

Ytterligare ett av dagens styrelsebeslut handlar om att främja jämlik hälsa. Hälsoklyftor som går att påverka ska försvinna inom en generation. Det är målet för den nationella kommission för jämlik hälsa som regeringen gav i uppdrag år 2015, ett mål som i sin tur bygger på en rapport från Världshälsoorganisationen, WHO. Landstinget Blekinge följer nu det nationella exemplet och tar initiativ till en kommission med samma namn för Blekinge. Vid dagens sammanträde godkände landstingsstyrelsen bildandet av kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge. Kommissionen ska samla in, föreslå och testa förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor. Socioekonomiska förhållanden och genusperspektiv blir särskilt viktiga områden. 

Statsbidrag ska ge bättre förlossningsvård

Landstingsstyrelsen beslutade i dag också om att Landstinget Blekinge ska ansöka om nära 8 miljoner kronor i statsbidrag för att förbättra förlossningsvården och stärka kvinnors hälsa. Insatser som planeras gäller bland annat att stärka kunskapen om sjukdomar som är särskilt vanliga bland kvinnor.

Senast uppdaterad 2016-06-07 13:00:08 av Jens Lindell