Höjning av vissa patientavgifter år 2017

2016-11-14

Efter att patientavgifterna varit oförändrade under år 2016, sker nu en höjning inom vissa verksamheter från den 1 januari 2017. Bland annat höjs avgiften för besök på akutmottagningen från 300 kronor till 400 kronor.

Andra förändringar gällande patientavgifter är bland annat att:

  • All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre.
  • All provtagning på grund av sjukdom blir avgiftsfri.
  • Avgiften till riktade hälsoundersökningar såsom ultraljudsscreening, pulsåderbråck, gynekologisk hälsokontroll och cellprovtagning höjs till 150 kronor.
  • Avgiften för nära anhörig som sover över på sjukhuset höjs från 100 kronor till 150 kronor.

Resor till vården

Patienter som ska besöka specialisttandvården ska få ersättning för sin resa. Däremot kommer man inte att få ersättning för besök i allmäntandvården. Förändringen föreslås träda i kraft vid årsskiftet och därmed blir reglerna samma som i sjukvården, där man också enbart får ersättning för besök till den specialiserade vården och inte till primärvården.  

 Höjd tandvårdstaxa

Tandvårdstaxan och de olika prisnivåerna för frisktandvård höjs från och med den 15 januari 2017 med i genomsnitt 0,95 procent. En basundersökning hos tandläkare inom allmäntandvård höjs från 830 kronor till 855 kronor, och en basundersökning hos tandhygienist inom allmäntandvård höjs från 620 kronor till 635 kronor. Inom specialisttandvården kommer en basundersökning hos tandläkare att kosta 1 050 kronor i stället för 1 030 kronor och en basundersökning hos tandhygienist 640 kronor i stället för 625 kronor. Inom frisktandvården innebär det att patienterna får några kronors höjning i månaden per prisnivå.

Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019

Under nästa år beräknas kostnaderna för hälso- och sjukvården inom Landstinget Blekinge vara fortsatt höga. Det beror bland annat på höjd ambitionsnivå, utökade kostnader för att göra olika nödvändiga förändringar i sjukvården som ska leda till en bättre vård för patienterna och pensionskostnader. Budgeten för år 2017-2019 innehåller prioriterade satsningar på sammanlagt 219,7 miljoner kronor. De största satsningarna är:

  • En utbildningsenhet inom primärvården som ska göra att man kan rekrytera specialistläkare i allmänmedicin, 25 miljoner kronor.
  • Cancersatsning för att förbättra och göra cancervården mer jämlik, 22, 8 miljonerkronor.
  •  Primärvården får 30 miljoner kronor för att man utgör första kontakten i närsjukvården.
  • Ökade kostnader för köpt vård, 30 miljoner kronor.

Budgeten för 2017-2019 innehåller även krav på minskade kostnader motsvarande 1 procent av 2016 års kostnader för verksamheter som inte bedriver direkt vårdverksamhet. Kostnadsminskningen innebär att utgifterna i landstingets budget minskas med totalt elva miljoner kronor.

Månadsbokslut september 2016

Landstinget Blekinge beräknas efter september få ett överskott på 19 miljoner kronor för år 2016. Det är 3,1 miljoner kronor sämre än budgeterat. Sju förvaltningar beräknas få positiva resultat eller lika med noll och tre förvaltningar beräknas få underskott, och det är primärvård som visar ett minus på 4,7 miljoner kronor, Blekingesjukhuset, minus 72,9 miljoner kronor och landstingsservice, minus 1,6 miljoner kronor. Nämnden för Blekingesjukhuset, nämnden för primärvård- och folktandvård och landstingsservice ska redovisa planerade och genomförda åtgärder till landstingsstyrelsen snarast.

 Slutgiltigt beslut i ovanstående ärenden tas av landstingsfullmäktige den 28 november.

Senast uppdaterad 2016-11-16 15:11:36 av Malin Andersson

Kontakt för journalister

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90