Bra bemötande på vårdcentralerna

2015-03-04

Patienterna i Blekinge gillar hur de blir bemötta på vårdcentralen. Det är ett av resultaten i Nationella Patientenkätens mellanårsmätning, som den här gången handlade om besöken på vårdcentralerna.

Så här skriver en av patienterna som svarat: "Bra bemötande av alla. Man känner förtroende för personalen. De lyssnar och tar till sig det man berättar."

Undersökningen omfattar de 21 vårdcentraler som ingår i Hälsoval Blekinge, det vill säga både dem landstinget driver och de privata som finansieras med offentliga medel. I jämförelse med övriga tolv landsting som deltog i undersökningen fick Blekinge toppbetyg för bemötandet på vårdcentralerna.

- Det gäller allt från tidsbeställningen, i receptionen, vid läkarmötet och provtagningen, samt när patienterna gör en helhetsbedömning av om de blivit bemötta med respekt och hänsyn. Det gläder mig att de känner sig väl mottagna, säger chefläkaren för primärvården Stefan Persson.

Bättre avskildhet

Satsningen på receptionerna på vårdcentralerna har också gett resultat och lett till att Blekinge raskt klättrat upp till andra plats när det gäller att ge patienterna tillräcklig avskildhet när de ska prata med personalen vid ankomsten.

- Tidigare fanns det en trend med vad som liknade öppna hotellreceptioner på vårdcentralerna, som inte gav patienterna den avskildhet de behöver. De senaste åren har många vårdcentraler byggt om så att det blivit bättre avskildhet för patienten med ökad sekretess, förklarar Christina Holgersson som är medicinsk rådgivare på hälsovalsavdelningen.

Brister i kontinuiteten

Däremot är det svårare för patienterna i Blekinge att få träffa den läkare de brukar träffa, här landar länets resultat under genomsnittet för riket. Så här skriver en av patienterna i enkätsvaret: "Jag skulle önska att man fick sin egen familjeläkare i de flesta fall!! Det skulle kännas tryggare om man kunde lista sig vid en speciell läkare!!!"

- Vi ser en tydlig nedgång av kontinuiteten gällande läkarbesök och det speglar till stor del bristen på fast anställda läkare och beroendet av hyrläkare. Kontinuitet i läkarkontakterna betyder mycket för patienten och är väsentlig för kvaliteten på vården vi erbjuder , säger Stefan Persson.

- Vi kan också se det på antalet läkarbesök, där läkarbristen gör att antalet läkarbesök minskat vid flera vårdcentraler, tillägger Christina Holgersson.

- Men vi driver ett aktivt arbete för att rekrytera läkare, försäkrar Stefan Persson.

Trots bristen på kontinuitet tycker patienterna att primärvården i Blekinge som helhet är bra och kan tänka sig att rekommendera den vårdcentral de varit på till andra.

---
I Nationell Patientenkät för läkarbesök i primärvården deltog 13 landsting eller regioner. Alla patienter som besökte läkare på en vårdcentral under september 2014 fick senare en enkät att besvara. I Blekinge svarade 2182 personer vilket var en svarsfrekvens på drygt 54 procent och bättre än för riket i genomsnitt.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:11 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare, studierektor Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Christina Holgersson Medicinsk rådgivare Hälsovalsavdelningen 0455-73 63 71
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90