Beslut om stängning av vårdplatser och utredning av dagakutmottagningen i Karlshamn

2015-08-27

Den ekonomiska prognosen för Blekingesjukhuset visar på fortsatt stort underskott för 2015. På torsdagen beslutade nämnden för Blekingesjukhuset att ställa sig bakom förvaltningschefens förslag till besparingsåtgärder, bland annat stängning av vårdplatser i Karlshamn och en utredning av akutverksamheten i Karlshamn.

Sjukhuset beräknas i år få ett underskott med 65 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på att sjukhuset har ökat sina kostnader för inhyrd personal.

Nämnden för Blekingesjukhuset fattade beslut om följande åtgärder för att minska Blekingesjukhusets underskott:
• att stänga 17 internmedicinska vårdplatser samt skapa tio lättvårdsplatser i Karlshamn, det vill säga vårdplatser för patienter som är färdigbehandlade och klara för att skrivas ut. Totalt rör det sig om en stängning av sju vårdplatser i Karlshamn.
• att föreslå landstingsstyrelsen att med hög prioritet utreda förutsättningarna för att omvandla dagakuten i Karlshamn till en närakut eller jourcentral med akutläkar- eller primärvårdskompetens och längre öppethållande än i dagsläget.
• att ge förvaltningschefen i uppdrag att, utifrån de av verksamhetschefernas inlämnade månadsrapporter till möjliga besparingar, bereda ytterligare förslag till kostnadsreduceringar.
• att nämnden vid sitt möte i september får en redovisning av avgiftsgruppen kring samtliga patientavgifter samt en konsekvensbeskrivning av eventuella förändringar.
• att förvaltningschefen vid nämndens oktobermöte ska redovisa det arbete som pågår kring arbetsfördelning och schemaläggning på vårdavdelningarna.

I lokalerna som i dag rymmer de internmedicinska akutvårdsplatserna vill Blekingesjukhuset inrätta ett diagnostiskt centrum. Där ska patienter som man misstänker har en kronisk sjukdom eller cancersjukdom tas emot för utredning.
- Konsekvensen av färre vårdplatser kan innebära överbeläggningar på resterande vårdavdelningar, att patienter läggs på andra avdelningar där man inte främst arbetar med den medicinska åkomma som patienten lider av, och en risk för en försämrad arbetsmiljö, säger Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö.
Stängningen av vårdplatserna i Karlshamn beräknas ge en besparing på 8 miljoner kronor.
De ekonomiska konsekvenserna av en eventuell förändring av akutverksamheten i Karlshamn är ännu så länge oklara. Det får utredningen visa.
Därutöver ska åtgärder motsvarande 8 miljoner kronor verkställas på ett flertal kliniker enligt beskrivning i respektive månadsbokslut efter juli.

Totalt beräknas åtgärderna ge en besparing på cirka 16 miljoner kronor vid slutet av år 2016.

Senast uppdaterad 2015-08-28 09:03:01 av Malin Andersson