Ökad satsning på äldres hälsa

2014-11-10

Den landstingsägda primärvården får 20 miljoner kronor extra under 2015, penar som främst ska gå till att förbättra hälsan för äldre och för personer som mår psykiskt dåligt. Det beskedet ger Landstinget Blekinge i kompletteringsbudgeten för nästa år, som klubbades igenom av landstingsstyrelsen i dag, den 10 november.

Ytterligare en satsning i kompletteringsbudgeten berör specifikt primärvården. Hälsoval Blekinge, som samlar alla landstingsägda och privat ägda vårdcentraler i länet, får nämligen 10 miljoner kronor i utökad ekonomisk ram. En tredje satsning handlar om att förbättra utskrivningen av recept på läkemedel.

Redan i juni i år beslutade styrelsen om en rad satsningar i nästa års budget, bland annat fler ambulanser och konkurrenskraftiga löner.

Höjda avgifter i vården

Landstingsstyrelsen beslutade samtidigt om ett antal höjningar av de avgifter du som patient betalar i vården. Bland annat beslutade styrelsen att höja avgiften för dagsjukvård från 80 till 100 kronor. Avgiften för patienter som blir inlagda för vård höjs till 100 kronor per vårddygn för den som är äldre 20 år och äldre och har en årsinkomst på mer än 96 000 kronor. Är du äldre än 20 år och har en årsinkomst på max 96 000 kronor betalar du efter årsskiftet i stället 50 kronor.

Ytterligare ett par förändringar av patientavgifterna syftar till att skapa större enhetlighet. Till exempel kommer all provtagning som sker i samband med ett läkarbesök att kosta 100 kronor. De undantag som gällt vissa prover tas nämligen bort vid årsskiftet. En annan förändring innebär att avgiften för besök inför operation hos läkare eller sjuksköterska blir densamma som för övriga besök hos läkare eller sjuksköterska vid Blekingesjukhuset.

De slutgiltiga besluten kring såväl kompletteringsbudgeten som avgiftshöjningarna fattas av landstingsfullmäktige den 24 november.

Fler överlevande och bättre livskvalitet mål med ny cancerplan

Antalet cancerfall ska minska, fler ska överleva cancer och livskvaliteten hos patienter med cancer ska förbättras. Det är tre viktiga mål med den regionala plan som Regionalt Cancercentrum Syd (RCC) har tagit fram, och som i dag godkändes av landstingsstyrelsen. Cancercentrumet drivs gemensamt av Region Skåne, Region Halland, Landstinget Kronoberg och Landstinget Blekinge. Planen gäller för 2015 till 2018 och pekar ut nyckelinsatser som tidig diagnos, sammanhållen vård, säker utredning och behandling i tid.

Förvaltningar får underskott godkända

Landstingsstyrelsen godkände i dag även Blekingesjukhusets underskott för år 2014. Prognosen säger att sjukhuset hamnar på minus 19 miljoner kronor när året är slut. Blekingesjukhuset får dock i uppdrag att minska underskottet så mycket som möjligt. Även psykiatrin och habiliteringen får ett mindre underskott, max 1,1 miljoner kronor godkänt. Även här får förvaltningen i uppdrag att minimera underskottet. Besluten om att godkänna underskotten ska först fastställas av landstingsfullmäktige.

Samtidigt ser landstingets ekonomi som helhet fortsatt stark och stabil ut. Enligt den senaste månadsrapporten, som sträcker sig till och med september, blir överskottet vid årets slut 68,8 miljoner kronor.

Landstingsskatten oförändrad

Langstingsskatten blir samma nästa år som i år, beslutade landstingsstyrelsen, det vill säga 11,19. Det innebär att 11 kronor och 19 öre av varje tjänad hundralapp går till landstinget i skatt.

Plan för miljö och hållbarhet

Vid dagens sammanträde ställde sig styrelsen även bakom en plan som beskriver hur landstinget ska arbeta för en hållbar utveckling såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Miljö- och hållbarhetsplanen beslutas slutgiltigt av landstingsfullmäktige, liksom ärendet om landstingsskatten.

 

Senast uppdaterad 2014-11-10 17:58:25 av Ulrica Kalmerlind