Landstinget planerar för ett Bröstcentrum

2014-06-03

Landstinget planerar för ett Bröstcentrum, kräver redovisning av åtgärder för Blekingesjukhusets ekonomi och ger landstingsdirektören i uppdrag att undersöka hur ST-läkarna ska komma primärvården tillgodo. Det är några av de ärenden som hälso- och sjukvårdsnämnden avhandlade på sitt möte den 3 juni.

För att skapa ett smidigare omhändertagande av patienter med misstänkt bröstcancer planerar landstinget att inrätta ett Bröstcentrum. Ett viktigt mål är att korta den tid som bröstcancerpatienter behöver vänta på diagnos och behandling. Vid misstanke om bröstcancer används tre olika typer av undersökningar för att ställa diagnos: klinisk undersökning, radiologi som till exempel mammografi och cellprover. Syftet med ett Bröstcentrum är att samla dessa verksamheter på ett ställe så att samarbetet mellan de olika berörda verksamheterna underlättas, att patienten snabbt kan få besked och en eventuell behandling kan påbörjas tidigt. Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett landstingsdirektören i uppdrag att utreda var på sjukhusområdet i Karlskrona ett Bröstcentrum skulle kunna ligga och vill ha besked i oktober.

Blekingesjukhusets ekonomi kräver fler åtgärder

Blekingesjukhusets delårsbokslut visar att sjukhuset är på väg mot ett nytt underskott vid slutet av året på 35,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det är framförallt kostnaderna för inhyrd personal, köpt högspecialiserad vård och nya dyra läkemedel som gör att sjukhuset har svårt att hålla budgeten. Nu pågår ett arbete för att hitta möjligheter att spara som inte påverkar patienterna. Förslaget om en form av högskostnadsskydd för läkemedlen skulle också påverka resultatet i positiv riktning om det införs redan under 2014. Sjukhusledningen kommer dessutom att utreda möjligheten att återinföra en modell med förhöjd grundbemanning i verksamheten, något som skulle minska behovet av övertid och vikarier. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt föreslå landstingsstyrelsen att godkänna delårsbokslutet, men också att landstingsdirektören på nästa sammanträde den 26 juni ska redovisa vad som görs för att hålla budgeten.

Primärvården håller budgeten

Prognosen för primärvården är att verksamheten håller budgeten och ändå har utrymme för en del satsningar. Bland annat prövas under våren ett projekt med en psykiater inom primärvården för att möta den psykiska ohälsan i samhället. Ett flertal asylboenden har öppnats i länet och för att kunna ha hälsosamtal med de asylsökande har flera vårdcentraler förstärkt bemanningen. Primärvårdens bekymmer är att få tag i fasta allmänläkare och därmed behovet av inhyrda läkare till höga kostnader. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt föreslå landstingsstyrelsen att godkänna primärvårdens delårsbokslut. Samtidigt gav nämnden landstingsdirektören i uppdrag att undersöka hur utbildningen av ST-läkare kan utvecklas så att primärvårdens behov kan tillgodoses.

Folktandvården fullt bemannad

Folktandvården räknar också med att klara budgeten i år. Det beror delvis på att de nu lyckats rekrytera tandläkare så att alla kliniker är fullt bemannade vilket innebär att både tillgängligheten och intäkterna kommer att öka. Även det arbete som gjorts för att förändra omhändertagandet av barn och ungdomar har ökat tillgängligheten för både nya och befintliga vuxna patienter. Dessutom har folktandvården ökat försäljningen av friskvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt föreslå landstingsstyrelsen att godkänna folktandvårdens delårsbokslut

Hyrläkare spräcker psykiatrins budget

Psykiatri- och habilitering ser inte ut att kunna hålla budgeten i år, utan prognosen pekar på ett underskott på 2 miljoner kronor. Orsakerna är svårigheten att rekrytera läkare och därmed höga kostnader för hyrläkare, köpt rättspsykiatrisk vård och ökade kostnader för hjälpmedel. Från 1 april har psykiatrin dragit ner på antalet vårdplatser. Resurser har samtidigt förts över till öppna vårdformer. Många års minskad budget för förvaltningen har lett till att det finns brister inom flera områden. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt föreslå landstingsstyrelsen att godkänna delårsbokslutet.

Senast uppdaterad 2014-06-13 14:33:35 av Jens Qwarngård