Landstinget höjer tandvårdstaxan

2014-09-23

Landstinget höjer priserna i tandvårdstaxan något. Priserna för abonnemang på frisktandvård förblir däremot oförändrade.

Beslutet vid landstingsstyrelsen sammanträde den 22 september innebär att priset för tandvård i folktandvården hamnar på 4,5 procent över de nationella referenspriserna, jämfört med dagens nivå på 2,8 procent över referenspriserna. Bakgrunden till prishöjningen är ökade kostnader för material och löner. Den nya taxan börjar gälla den 7 oktober, förutsatt att landstingsfullmäktige ställer sig bakom styrelsens beslut.

Fri listning vid årsskiftet

Enligt Patientlagen, som träder i kraft vid årsskiftet, ska du kunna lista dig helt fritt, det vill säga tillhöra vilken vårdcentral du vill, även utanför det egna landstingets gränser. Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 22 september att Blekinges alla vårdcentraler ska följa lagen och från och med den 1 januari 2015 erbjuda patienter som bor utanför Blekinge att lista sig vid länets vårdcentraler.

Sjukhuset redovisar ökade kostnader

Blekingesjukhuset har redovisat ökade kostnader för landstingsstyrelsen, kostnader som innebär att den åtgärdsplan sjukhuset tidigare tagit fram inte räcker. Landstingsstyrelsen betonar vikten av att Blekingesjukhuset får en budget i balans och har därför gett hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se till att så blir fallet.

Stabil ekonomi för landstinget

Den ekonomiska månadsrapporten för juli visar att Landstinget Blekinges ekonomi är stabil. Landstinget går mot ett överskott vid på 76,7 miljoner kronor vid årets slut, 50,5 miljoner kronor bättre än budget. Det sedan tidigare kända underskottet för Blekingesjukhuset uppgick efter juli till 40,7 miljoner kronor. Även psykiatrin och habiliteringen visade ett mindre underskott efter juli, 3,6 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:21:26 av Sverker Berggren