Landstinget Blekinge utvecklar cancervården

2014-03-11

— Svensk cancervård är bra men den kan bli bättre. Det säger överläkaren Thomas Troëng när han på Världscancerdagen presenterar Landstinget Blekinges medverkan i Regionalt cancercentrum syd. När landstinget nu arbetar med att utveckla cancervården är det patientens perspektiv som står i fokus.

Det handlar om allt från att patienten får klara besked om vad som händer och när det händer i den egna vårdprocessen, till att hela vårdkedjan arbetar utifrån samma kunskaper och besked.

— Vi behöver bli bättre, framförallt i överlämningarna mellan olika vårdare, säger Thomas Troëng som är Blekinges representant i styrgruppen för Regionalt cancercentrum syd.

Kontaktsjuksköterskor

Ett av resultaten hittills är att varje cancerpatient, när han eller hon får sin diagnos, får en namngiven kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan blir patientens väg in i vården och håller i kommunikationen om till exempel kontroll och uppföljning.

— Vi står för tryggheten och är patientens fasta punkt i vården, berättar kontaktsjuksköterskan Monica Olsson som är en av tjugotalet sjuksköterskor som har det här uppdraget.

Kontaktsjuksköterskan har medicinsk kompetens inom området och kan också svara på frågor och sköta en del återbesök och undersökningar.

Individuell vårdplan

Ett annat resultat av arbetet är de försök som nu görs med individuella vårdplaner till varje cancerpatient. I Min vårdplan får patienten skriftlig information om de olika stegen i utredning och behandling, till exempel datum för nästa undersökning, återbesök eller operation.

— Vi prövar individuella vårdplaner för våra patienter med ändtarmscancer nu under våren, både här i Blekinge och på övriga sjukhus inom Regionalt cancercentrum syds område. Efter utvärdering är det tänkt att Min vårdplan ska användas i cancervården nationellt, berättar Björn Ohlsson som är överläkare på kirurgkliniken på Blekingesjukhuset.

Min vårdplan är ett nationellt projekt initierat av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Efterfrågat av patienterna

De här insatserna är just vad företrädare för patientorganisationer efterfrågat. Kent Lewén, som är ordförande för Prostatacancerföreningen Viktor i Blekinge har deltagit i arbetet i Regionalt cancercentrum syd.

— Vi patienter har drivit viktiga frågor som en fast vårdkontakt i form av en namngiven kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan. Vi vill också se korta väntetider från remiss till specialist och från provtagning till svar, säger Kent Lewén.

Regionalt cancercentrum syd är ett av sex regionala cancercentrum som ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin. Arbetet syftar till att förbättra och utveckla hela cancerprocessen - från prevention och diagnostik till behandling, uppföljning, rehabilitering och lindrande vård. RCC Syd innefattar Region Skåne, Region Halland, Landstinget Kronoberg och Landstinget Blekinge.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:00:31 av Jens Qwarngård