Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar

2014-03-20

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Blekinge ökar och 79 procent av invånarna i länet tycker att de har god tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är något bättre än genomsnittet i riket. Det visar undersökningen Vårdbarometern 2013 som görs för att ta reda på vad invånarna tycker om och förväntar sig av vården.

Men undersökningen pekar också ut områden där blekingarna tycker att vården kan bli bättre. När det gäller tillgången till sjukvård vill 23 procent av de som svarat på undersökningen se kortare väntetider, därefter följer lättare att boka tid för läkarbesök och kortare avstånd till vården.

Önskar få träffa samma sjukvårdspersonal

Avståndet är också den största avgörande faktorn när länets invånare väljer vårdcentral, nästan en tredjedel vill ha en vårdcentral nära bostaden. Blekingarna rankar möjligheten att välja vilken läkare de besöker på sin vårdcentral högt, 73 procent tycker att det är viktigt. Förtroendet för vårdcentralerna är något högre i Blekinge än riksgenomsnittet. När det brister anger de svarande orsaker som för långa väntetider, de får inte den hjälp de behöver och att man som patient får träffa olika läkare från gång till gång.

Önskemålet om kontinuitet, det vill säga att få träffa samma läkare eller sjuksköterska när man besöker vården återkommer när det gäller förtroendet för Blekingesjukhuset. Annat som påverkar förtroendet för sjukhuset är att de inte tycker att de får den hjälp de behöver. Ändå har förtroendet för Blekingesjukhuset ökat och 69 procent har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för länets sjukhus.

Ingen jämlikhet inom vården

Ett resultat i undersökningen som sticker ut är att många svenskar inte tror att vi får en likvärdig vård, där behovet av vård avgör och inte vem man är eller var man bor. På frågan om de tror att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov svarade 57 procent av blekingarna ja, vilket är bättre än riksgenomsnittet som stannade på 50 procent. Men det betyder att 43 procent av blekingarna inte tror att vården ges på lika villkor.

- Det här är ett problem i hela landet, som också uppmärksammats i Patientmaktsutredningen. Landstinget Blekinge har skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet och vi arbetar nu med en handlingsplan för jämställd och jämlik vård. Vi räknar också med att Patientmaktsutredningen kommer att leda till förslag som vi ska ta med i denna, säger planerings- och utvecklingsdirektör Gunilla Skoog.

När blekingarna pekade ut vad de tror är orsaker till att vissa inte får vård på samma villkor som andra angav de flesta socioekonomiska förutsättningar, ålder och personer som har svårt att tala för sig.

Vårdbarometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den sker i form av telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen över 18 år som får svara på frågor om sina attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården. 2013 gjordes intervjuerna under en period på våren och en period på hösten. I Blekinge intervjuades 1 000 personer, sammantaget i hela riket 41 810 personer.

Senast uppdaterad 2014-05-19 15:11:58 av Jens Qwarngård