Vården i Blekinge har blivit säkrare

2013-09-27

Det framgår av delårsboksluten som idag redovisades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.

- Vi har en mycket god hälso- och sjukvård i Blekinge, sedan finns det självklart också förbättringsområden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Ola Mattsson (S).

Av delårsboksluten framgår att det pågår ett omfattande arbete för att förbättra patientsäkerheten. Mätningar under våren visar att andelen patienter som får en vårdrelaterad infektion i samband med sin vistelse inom slutenvården ligger på 7,6 procent. Motsvarande siffra i riket är 8,4 procent.

Inom vården mäts också i vilken grad medarbetarna följer hygien- och klädregler. Enligt den senaste mätningen har följsamheten förbättrats men vården i Blekinge är fortfarande sämre än snittet i riket.

Bättre tillgänglighet

Om man jämför med i fjol har tillgängligheten till den specialiserade sjukvården förbättrats visar delårsbokslutet. Den specialiserade vården klarar de nationella målen för att få ta del av kömiljarden flertalet månader under året. Dock har tillgängligheten på Blekingesjukhuset försämrats något under sommaren. Tillgängligheten till den psykiatriska sjukvården är fortsatt god. Väntetiderna till besök inom vuxentandvården har minskat. Vidare är väntetiderna till ett första läkarbesök i primärvården något kortare än i riket, däremot är telefontillgängligheten något sämre än i riket.

Flertalet förvaltningar räknar med nollresultat

När det gäller ekonomin visar delårsbokslutet följande:

  • Folktandvårdens ekonomi har förbättrats, bland annat beroende på att man anställt nya tandläkare vilket ger ökade intäkter. Prognosen pekar på en budget i balans vid årets slut.
  • Psykiatri- och habiliteringen räknar ett överskott på tre miljoner.
  • Blekingesjukhusets prognos pekar på ett underskott med 39,3 miljoner kronor. Men sedan prognosen gjordes har landstingsfullmäktige tagit beslut om en budgetförstärkning motsvarande 40 miljoner kronor. Efter det räknar sjukhuset med ett nollresultat.
  • Primärvården bedömer att man kommer få ett underskott på tre miljoner vid årets slut.

Bättre vård för äldre

Vården för äldre i Blekinge har förbättrats. Det framgick av en redovisning på dagens sammanträde. Bland annat har Landstinget Blekinge tagit fram en modell för noggrann genomgång av vilka läkemedel äldre patienter har. Modellen, som nu uppmärksammas nationellt, har inneburit att läkmedelsanvändningen bland äldre i Blekinge har minskat med 15 procent. Överanvändning av läkemedel och fel kombination av läkemedel kan leda till försämrad hälsa eller i värsta fall allvarliga sjukdomstillstånd. Att ha god kontroll på vilka läkemedel som skrivs ut till patienterna är därför mycket viktigt för att kunna garantera en patientsäker vård av hög kvalitet.

Samarbete med kommunerna för att minska den psykiska ohälsan

I samband med nämndens sammanträde behandlades också samverkansavtal gällande personer med psykisk funktionsnedsättning. För att vården av patienter med psykisk funktionsnedsättning ska bli god krävs tät samverkan mellan landsting och kommuner.

- Det är viktigt att det finns överenskommelser som gör att patienternas behov av trygghet och kontinuitet i vården tillgodoses. Därför är samverkansavtalen a och o, säger Per-Ola Mattsson.

Definitivt beslut om samverkansavtal med kommunerna tas av landstingsfullmäktige. 

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:15:28 av Jens Qwarngård