Så ska vården i Blekinge utvecklas

2013-09-02

• Tydliga profilområden inom bland annat hjärt- och lungsjukvård, ryggkirurgi och gynekologisk cancerkirurgi. • Fortsatt sjukhusverksamhet i Karlshamn och Karlskrona med satsning på bättre och mer ändamålsenliga lokaler. • Inrättande av mobil läkare.

Landstingsdirektör Peter Lilja har i dag presenterat utredningen Framtidens hälso- och sjukvård. Utredningen som nu är överlämnad för politisk behandling innehåller en långsiktig handlingsplan för hur hälso- och sjukvården i Blekinge ska utvecklas så att blekingarnas framtida behov av vård blir tillgodosett på bästa sätt.

Landstinget Blekinge, liksom andra landsting och regioner i landet, står inför stora utmaningar. Andelen äldre som behöver vård kommer att öka. Den medicinska och den medicinsktekniska utvecklingen går snabbt framåt och möjligheterna att bota och lindra sjukdomar ökar. Samtidigt visar ekonomiska prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på en mindre gynnsam ekonomisk utveckling.

Det finns också ett behov av att modernisera nuvarande sjukhuslokaler och utredningen har därför fokuserat på att beskriva vilka förbättringar som måste göras och vad det skulle innebära att bedriva sjukhusverksamhet:

  • enbart i Karlskrona
  • enbart i Karlshamn
  • på en ny ort i länet
  • både i Karlshamn och i Karlskrona men med förändringar.

Närhet till sjukhuset viktigt

Landstingsdirektör Peter Lilja föreslår fortsatt verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona med en satsning på att modernisera lokalerna.

- Vi har gjort en noggrann analys som ligger till grund för utredningsförslaget. Den visar att det skulle bli för kostsamt för Landstinget Blekinge att bygga ett nytt sjukhus på en helt ny ort i länet. Bedömningen är också att det skulle få andra negativa konsekvenser, till exempel skulle det påverka vår förmåga att rekrytera personal. Ur ett befolkningsperspektiv är det också viktigt med närhet till sjukhuset. Därför är min bedömning att sjukhusverksamhet bör bedrivas både i Karlshamn och i Karlskrona men det kommer att kräva en rejäl modernisering, säger Peter Lilja.

Peter Lilja vill modernisera lokalerna etappvis så att de bättre tillgodoser befolkningens behov. På så sätt påverkas verksamheten inte lika mycket som om man skulle välja något av de andra alternativen.

Inriktningen för Blekingesjukhuset i Karlshamn innebär fokus på geriatrik, palliativ vård, kirurgiska ingrepp där patienten åker hem samma dag som ingreppet utförs, specialistsjukvård där man inte är inlagd men även internmedicinsk sjukvård man är inlagd (exempel på sådan typ av sjukvård kan vara diabetessjukvård och njursjukvård). Karlskrona kommer liksom i dag att vara den enhet som bedriver akutsjukvård dygnet runt.

Peter Lilja föreslår också en översyn av hur vårdplatserna ska vara fördelade på olika avdelningar.

- Utredningar visar att det ur ett ekonomiskt perspektiv är mest fördelaktigt med vårdavdelningar där det finns 24 vårdplatser. Idag har vi för stor variation och det krävs därför förändringar för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet.

Mobil läkare — viktig service för äldre

Ytterligare ett förslag som utredningen innehåller är etablering av läkare som ska kunna göra hembesök vid behov.

- Med tanke på att andelen äldre som behöver vård kommer att öka och med hänsyn till att många vill bo kvar i sina hem, är detta en åtgärd som innebär bättre service för i synnerhet äldre människor, säger Peter Lilja.

Blekingesjukhuset har redan idag ett antal områden där man ligger i framkant, det gäller till exempel inom thoraxkirurgi.

- Det är unikt att ett mindre sjukhus erbjuder denna typ av högspecialiserad vård. Det bidrar självklart till att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare och bedömningen är därför att det vore fördelaktigt med en fortsatt satsning på dessa profilområden.

Bland annat föreslås en satsning inom det thoraxmedicinska området på kateteterburen interventionsteknik. Det är en teknik som bland annat innebär att man kan lösa upp proppar och åtgärda oregelbundna rytmer i hjärtat.

Utredningen är i dag presenterad och kommer att behandlas politiskt på landstingsstyrelsen den 11 november.

Senast uppdaterad 2014-05-27 14:28:56 av Jens Qwarngård