Ökad patientsäkerhet efter nattstängning

2013-10-18

Förändringen av akutsjukvården i västra Blekinge har lett till ett mer patientsäkert omhändertagande av patienter av patienter som söker vård för kirurgiska åkommor. Det framgår av en utvärdering som idag presenterades för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den 3 september i fjol ändrades öppettiderna på Blekingesjukhusets akutmottagning i Karlshamn.  Mottagningen bytte namn till dagakutmottagning och har numera öppet alla dagar mellan 08.00-19.00 (även helger). Patienter som tidigare tagits omhand nattetid i Karlshamn hänvisas nu till Karlskrona.

Ett år efter det att den nya akutorganisationen för västra Blekinge trädde i kraft har förvaltningschef Bengt Wittesjö nu presenterat en utvärdering av vilka konsekvenser förändringarna fick. Denna utvärdering visar att effekterna blev i stort som förväntat:

  • Antalet patienter på akutmottagningen i Karlskrona har ökat med cirka 20 procent om man jämför perioden september 2012-augusti 2013 med motsvarande period året dessförinnan. Huvuddelen av dessa patienter kommer från västra Blekinge.
  • Antalet västblekingar som söker akut sjukvård i Kristianstad har ökat med två till tre patienter per dag. Denna ökning var förväntad.
  • Inför nattstängningen utökades ambulansverksamheten i västra Blekinge med ytterligare en ambulans. Trots detta har väntetiderna till ambulans försämrats något i Sölvesborgs och i Olofströms kommun, främst dagtid. Däremot har väntetiderna till ambulanser förbättrats i Karlshamns och Karlskrona kommun. Landstinget Blekinge planerar nu för åtgärder som ska bidra till förbättrad tillgänglighet. Huvudskälet till att väntetiderna blivit längre är att antalet utryckningslarm från SOS Alarm har ökat.
  • Väntetiderna på akutmottagningen i Karlskrona är i princip oförändrade trots att man tar emot betydligt fler patienter än tidigare.
  • Patienter med akuta ortopediska problem kan numera inte tas omhand på dagakutmottagningen utan hänvisas till Karlskrona. Trots det kommer varje dag enstaka patienter med dessa besvär till dagakutmottagningen.
  • Kostnaden för akutverksamheten har ökat marginellt. Huvudsyftet med förändringen var dock inte att spara pengar utan att trygga en patientsäker vård för alla blekingar.

I samband med sammanträdet fick bland annat landstingsdirektör Peter Lilja i uppdrag att analysera behovet av ambulanser i Blekinge och återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med denna analys i februari 2014. Utöver det ska landstingsdirektören beskriva vad som ska göras för att korta väntetiderna på akutmottagningen i Karlskrona och dagakutmottagningen i Karlshamn.

Budget för 2014 fördelad

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände samtidigt primärvårdens, psykiatrins och habiliteringens och folktandvårdens förslag till fördelning av den tidigare beslutade budgetramen på verksamhetsnivå för 2014. Blekingesjukhuset räknar dock på ett underskott på 73 miljoner kronor för 2014 bland annat på grund av ökad produktion. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför en förstärkning av sjukhusets budget med motsvarande summa. Definitivt beslut tas av landstingsfullmäktige.

Fortsatt god psykiatrisk vård trots besparingar

En granskning av landstingets revisorer visar att den psykiatriska sjukvården i Blekinge är fortsatt god trots besparingar under senare år. Arbete med att förbättra vården för psykiskt sjuka fortsätter, bland annat för att minimera vårdskador inom den psykiatriska vården och att trygga en god vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Större behov av sjukvård vid Sweden Rock

I samband med dagens sammanträde redovisades också en utvärdering av sjukvårdsinsatserna i samband med Sweden Rock. Inför årets festival gjordes en förstärkning av sjukvårdens beredskap. Utvärderingen visar att antalet patienter som antingen transporterats till akutmottagningarna i Karlskrona och Kristianstad samt dagakutmottagningen i Karlshamn ökade rejält. Landstinget klarade av att ta hand om dessa patienter på ett bra sätt. Planeringen inför nästa års festival är påbörjad. Den görs i samarbete med polisen och räddningstjänsten.

Förändrade patientavgifter

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om några förändrade patientavgifter. Ett exempel på en förändring som nämnden beslutade om var att cellprovtagning ska vara gratis för kvinnor som är 23 år. Tidigare har det kostat 120 kronor. Förändringarna ska träda i kraft från och med den 1 januari 2014. Definitivt beslut tas av landstingsfullmäktige.

Tandvårdstaxan höjs

Tandvårdstaxan höjs med 1,25 procent från och med den 1 januari 2014. Det beslutet tog hälso- och sjukvårdsnämnden idag. Bakgrunden är ökade kostnader för till exempel tandtekniskt material, förbrukningsmaterial och lönekostnader för personalen.

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:20:55 av Jens Qwarngård