Blekinges invånare positiva till att diskutera levnadsvanor

2013-04-05

Blekinges invånare har inget emot att diskutera kost, motion, tobak och alkohol när de besöker vården. De är dessutom positiva till att sjukvården kan kräva rökstopp inför operationer, för att minska risken för komplikationer. Det visar Vårdbarometern, en undersökning som varje år mäter befolkningens syn på vården.

En stor del av landstingets verksamhet handlar om hälsofrämjande arbete och arbetet för att förbättra folkhälsan. Men att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor som kost, motion, tobak och alkohol med patienter kan vara en känslig fråga. Nu visar resultatet från Vårdbarometern 2012 att väldigt få patienter ställer sig negativa till att diskutera levnadsvanor vid besök i vården.

— Det här är positiva siffror. Att diskutera levnadsvanor med patienter kan i vissa fall uppfattas som ett intrång i integriteten, men den här undersökningen visar att endast sju procent av invånarna tar avstånd från att vårdpersonalen tar upp frågan vid ett besök i vården. Att kunna diskutera motion, mat, rökning och alkohol och ge råd och stöd till patienter kan leda till bättre hälsa både fysiskt och psykiskt, säger Annika Mellquist, hälso- och sjukvårdsstrateg i Landstinget Blekinge.

Rökstopp inför operation minskar komplikationer

Att sluta röka inför en operation minskar risken för infektioner och långsam läkning. Landstinget har genomfört flera insatser för att uppmärksamma frågan, och dagens resultat visar att endast åtta procent tycker att sjukvården inte har rätt att kräva ett rökstopp inför operationer.

— Rökare får betydligt oftare komplikationer efter operationer, jämfört med patienter som inte röker. Det kan handla om sårinfektioner, långsam läkning och tid för återhämtning. Men komplikationerna kan även handla om livshotande skador i inre organ, säger Lisbeth Andersson, tobakssamordnare i Landstinget Blekinge.

Patienter efterlyser kontinuitet på vårdcentralen

Förtroendet för vården är en stående fråga varje gång Vårdbarometern genomförs. Bland annat mäts förtroendet för Blekinges vårdcentraler, något som visar ett resultat som ligger i linje med genomsnittet för riket. Resultatet har heller inte förändrats nämnvärt sedan förra årets mätning. Även om de allra flesta är nöjda så säger sig nio procent av invånarna ha ett lågt förtroende för länets vårdcentraler.

En av anledningarna till detta är att de får träffa olika läkare eller personer från gång till gång. Detta problem angrips på nationell nivå, då Sveriges landsting och regioner i december tog ett gemensamt beslut om att minska användingen av hyrläkare. Genom att arbeta för att ersätta hyrläkare med fast anställda läkare, och därigenom öka kontinuititen för patienter, ska såväl patientsäkerheten som arbetsmiljön förbättras.

Årlig undersökning av attityder

Vårdbarometern genomförs en gång om året på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. 1 000 slumpvis utvalda personer telefonintervjuas i varje län och syftet är att få en bild av hur Sveriges hälso- och sjukvård uppfattas av medborgare och patienter.

Landstinget Blekinges och övriga landstings resultat finns på www.vardbarometern.se.

Senast uppdaterad 2014-05-27 14:24:52 av Jens Qwarngård