Blekinge som modell för arbetet med jämlik hälsa

2017-12-20

Blekingekommissionen överlämnade på onsdagen sin slutrapport till landstingets ledning. Den innehåller förslag till hur hälsoklyftorna i länet ska kunna minskas under en generation.

- Vi är övertygade om att det går att skapa jämlik hälsa i Blekinge inom en generation. Individens möjligheter att forma sitt liv i gemenskap med andra får inte begränsas av fattigdom, socialt arv, funktionsnedsättning eller andra faktorer som begränsar hens möjligheter i livet, säger kommissionens ordförande Peter Örn.

Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället som gör att den förväntade medellivslängden också kan skilja flera år. Människor med lägre utbildning och lägre inkomst lever kortare liv. Arbetslöshet, funktionsvariation, invandrarbakgrund är andra faktorer som riskerar att göra människor mer utsatta för ohälsa och sjukdomar.

- Blekinge har unika förutsättningar att skapa jämlik hälsa och att utjämna skillnaderna. Ett litet län, både till yta och folkmängd, skapar stora möjligheter till en nära medborgardialog, korta beslutsvägar och för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Blekinge kan vara en pionjär och ett modellområde för nya metoder och arbetssätt, säger Peter Örn.

Blekingekommissionen föreslår bland annat:
• Blekinge ska bli landets första digitala landsting. Digitalisering och nya tjänster inom vårdinformation och kommunikation kan bidra till ett hälsofrämjande arbete.
• Blekinge ska bli ett pilotlän för en sammanhållen mödra-, barn-, elev- och ungdomshälsa.
• Skapa ett övergripande Blekingeforum med aktörer från olika delar av länets samhällsliv, som arbetsmarknadens parter, folkrörelser och andra idéburna organisationer.
• Ta fram ett handlingsprogram för att bryta segregationen.
• Inför riktade hälsosamtal i ett antal åldersgrupper för att förebygga den ökade förekomsten av till exempel hjärt- kärlsjukdom, cancer, övervikt och psykisk ohälsa.
• Ta initiativ till ett kunskapscentrum för psykisk hälsa, som ska sammanställa, analysera och sprida kunskap och effektiva metoder för att stärka psykisk hälsa.

- Det bör vara möjligt att nå politisk enighet om att god hälsa är rätten att leva i ett inkluderande samhälle där varje individ har möjlighet att forma sitt liv tillsammans med andra, säger Peter Örn.

Kommissionen för jämlik hälsa:
Danilo Garcia, chef för Blekinge kompetenscentrum och doktor i psykologi
Emina Kovacic, stadsarkitektschef, Karlshamns kommun
Gunilla Leander, specialistläkare, Blekingesjukhuset
Göran Johnsson, tidigare förbundsordförande i IF Metall
Henrik Lövgren, chef för samhällskommunikation, Ronneby kommun
Katarina Skantze Mansnérus, företagsledare
Lisa Skär, professor i omvårdnad vid institutionen för hälsa vid Blekinge tekniska högskola
Louise Lindén, entreprenör med inriktning på hållbara festivaler
Micke Gunnarsson, föreläsare och entreprenör med inriktning på barn och ungdomars hälsa
Åsa Gerthsson-Nilsson, verksamhetschef förskola och chef för Centrala barn- och elevhälsan, Sölvesborgs kommun

Adjungerade:
Annika Mellquist, avdelningschef för avdelningen för kunskapsstöd, Landstinget Blekinge
Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör, Landstinget Blekinge

Kommissionens sekretariat:
Carina Svärd, folkhälsostrateg, Landstinget Blekinge
Lisbeth Andersson, folkhälsostrateg, Landstinget Blekinge.

Senast uppdaterad 2018-10-03 15:23:51

Kontakt för journalister

Peter Örn Peter Örn Ordförande Kommission för jämlik hälsa i Blekinge 070-378 50 10
Kalle Sandström Kalle Sandström Landstingsråd (S) 0455-73 40 57 0734-47 10 11
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90